ZMIANA PRAWA Zakłady pracy chronionej, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie otrzymają dopłat z tytułu ochrony miejsc pracy niepełnosprawnych.

Aby otrzymać pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakłady pracy chronionej nie będą już musiały posiadać statusu ZPChr przez trzy lata. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków PFRON.

Pożyczka przysługiwać ma, tak jak obecnie, na ochronę miejsc pracy osób niepełnosprawnych. W porównaniu z dotychczasowymi przepisami pracodawcy z chronionego rynku pracy nie będą mogli już jednak otrzymać wsparcia, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie pożyczki z PFRON jednostki samorządu województwa sprawdzą bowiem kondycję finansową starającego się o nią pracodawcy. Oceniana będzie m.in. jego płynność finansowa, wartość majątku trwałego i możliwości produkcyjne. Dodatkowo prowadzący ZPChr będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie zalega z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON.

- Sądzę, że to sprawiedliwa zmiana, bo zakłady pracy chronionej często korzystały z pożyczki, gdy w wyniku złych decyzji popadały w kłopoty finansowe. Nie powinno się nagradzać źle funkcjonujących firm, bo to demotywuje do lepszego działania - tłumaczy Piotr Ambroziak z firmy SK-Della, która zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Pracodawcy prowadzący ZPChr nadal będą mogli starać się o dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem ich wykorzystania na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną niepełnosprawnych. Otrzymają takie dopłaty, jeśli podpisali umowy kredytowe z bankiem (lub objęli zobowiązanie z tytułu kredytu w formie umowy o przejęcie długu) i nie zalegają z wymagalnymi zobowiązaniami wobec PFRON. Zgodnie z projektem rozporządzenia fundusz nie dofinansuje jednak m.in. kredytów na zakup nieruchomości, samochodów osobowych i inwestycji pod wynajem. Dopłaty do kredytów będą udzielane maksymalnie na 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca danego roku kalendarzowego.

Zarówno udzielenie pożyczki, jak i dofinansowania do spłaty kredytu zostaną objęte zasadą pomocy de minimis, określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379). Warunkiem uznania konkretnego wsparcia za pomoc de minimis jest m.in. uzyskanie specjalnego zaświadczenia wydawanego przez podmiot udzielający takiego wsparcia.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl