Ubezpieczeni, którzy chcą przejść na wcześniejszą emeryturę, nie wiedzą, jak postąpić, bo złożyli w ZUS oryginały dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe do obliczenia kapitału początkowego. Nie mogą więc potwierdzić zatrudnienia i zarobków przypadających przed 1 stycznia 1999 r., potrzebnych do obliczenia emerytury. A to dlatego, że niektórym do tej pory ZUS ich nie zwrócił, bo jeszcze nie obliczył im kapitału początkowego.

ZUS uspokaja i wyjaśnia, że nie będzie z tym żadnych problemów. Osoby znajdujące się w takiej sytuacji nie muszą ponownie przedkładać tych samych dokumentów przy występowaniu z wnioskiem o emeryturę. Chodzi oczywiście o dokumentację ubezpieczonego potwierdzającą okres zatrudnienia i wysokość zarobków do końca grudnia 1998 r. Wszystkie te dokumenty znajdą się w aktach sprawy danego ubezpieczonego. Musi on tylko w części V pkt 4 wniosku o emeryturę (druk ZUS Rp-1) zamieścić informację, że dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, przypadające przed 1 stycznia 1999 r., są złożone z wnioskiem o obliczenie kapitału początkowego. Trzeba również podać datę złożenia wniosku oraz wskazać jednostkę ZUS, do której przekazano dokumentację.

Oczywiście, jeśli ubezpieczony wskaże do obliczenia wcześniejszej emerytury, okres aktywności zawodowej po 31 grudnia 1998 r., musi przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zatrudnienie i zarobki z tego okresu.

ZUS podkreśla, że już większość z ok. 6 mln złożonych wniosków o ustalenie kapitału początkowego, do których ubezpieczeni dołączyli kompletną dokumentację, zostało rozpatrzonych. Ciągle załatwiane są te z niepełną lub budzącą wątpliwości dokumentacją. W sprawach tych ZUS prowadzi postępowania wyjaśniające. Dopiero po ich zakończeniu będzie możliwe prawidłowe obliczenie kapitału. Mniejsze problemy są z dokumentacją osób młodych, z krótkim stażem zatrudnienia. ZUS podkreśla, że wnioski o ustalenie kapitału początkowego załatwiane są według kolejności ich składania.

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl