Po pięciu latach problemów w stosowaniu przez organizacje pozarządowe ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) postanowiło przygotować nowelizację tej ustawy. Planowane zmiany dotyczą m.in. poprawy współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządami, doprecyzowania definicji tych organizacji czy sposobu zlecania przez gminy wykonania określonych zadań.

- W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w Warszawie ze względu na brak odpowiednich przepisów nie udało się im nawiązać z urzędem miasta wystarczającej współpracy - mówi Alina Gałązka, przewodnicząca forum dialogu społecznego.

Jej zdaniem wejście w życie projektowanych zmian, które przewidują utworzenie instytucji partnerstwa publiczno-społecznego, stworzy lepszą możliwość współpracy organizacji pozarządowych i samorządów.

Konsultacje społeczne projektu nowelizacji spowodowały, że resort pracy zrezygnował z niektórych planowanych pierwotnie zmian.

- Odstąpiliśmy m.in. od wprowadzenia zakazu posiadania statusu wolontariusza przez członków stowarzyszenia - mówi Tomasz Adaszewski z departamentu pożytku publicznego MPiPS.

Wyjaśnia, że to ograniczenie komplikowałoby funkcjonowanie stowarzyszeń. W tej sprawie interweniował też Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.

Tomasz Adaszewski zwraca też uwagę, że z projektu został wykreślony rozdział dotyczący Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z którego środki są przeznaczane na wsparcie sektora pozarządowego. Środki, którymi dysponuje, pozostaną nadal rezerwą celową lub programem rządowym.

- Zmiany ustawy mają na celu przede wszystkim uproszczenie procedur współpracy organizacji pożytku publicznego z organami administracji publicznej - wyjaśnia Witold Monkiewicz z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dodaje, że udogodnieniem takim będzie m.in. możliwość wspólnego przystąpienia organizacji do otwartego konkursu ofert zleconego przez administrację.

- Samorządy oczekują wprowadzenia trybu uproszczonego do zlecania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - mówi Izabela Leśniak, kierownik oddziału koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w urzędzie miasta w Poznaniu.

Dodaje, że dzięki wprowadzeniu tych zmian uniknie się dodatkowych kosztów związanych z realizacją tzw. małych grantów do 10 tys. zł.

Wyjaśnia, że do tej pory samorządy musiały zamieszczać ogłoszenie o konkursie w gazetach lokalnych i oczekiwać 30 dni na jego rozstrzygnięcie. Koszt publikacji w gazecie lokalnej to kwota rzędu nawet 3 tys. zł.

Jej zdaniem zmiany w tym zakresie spowodują przyspieszenie terminu realizacji danego zadania przez organizację i zaoszczędzenie pieniędzy wydanych na ogłoszenia w prasie.

W 2006 roku zarejestrowanych w systemie REGON było około 71 tys. stowarzyszeń i około 8 tys. fundacji.