Karta Nauczyciela nie będzie już ściśle określać liczby godzin pracy w szkole na obowiązkowe zajęcia z uczniami. Wskaże jedynie minimalny i maksymalny wymiar takich zajęć dla nauczycieli poszczególnych typów placówek oświatowych. Decyzja o tym, ile czasu rzeczywiście przepracują w ten sposób nauczyciele, będzie zależeć od organu prowadzącego szkołę. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Na przykład obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli w przedszkolach wyniesie od 25 do 29 godz. (obecnie muszą przepracować 25 godz.), a nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących i profilowanych od 18 do 22 godz. (obecnie 18 godz.). Starostwo powiatowe będzie mogło ustalić, że obowiązkowe pensum nauczycieli w prowadzonym przez nie liceum wynosi np. 22 godz.

- Rząd chce zmniejszyć koszty funkcjonowania szkół poprzez wydłużenie czasu pracy nauczycieli - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dodatkowo Karta Nauczyciela nie będzie określać maksymalnego i minimalnego wymiaru zajęć obowiązkowych, m.in. wychowawców ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (obecnie wynosi on 24 godz.) oraz nauczycieli - bibliotekarzy bibliotek szkolnych (obecnie 30 godz.). Zgodnie z projektem ich pensum będzie ustalał wyłącznie organ prowadzący szkołę.