PROBLEM

Pracuję u mojego pracodawcy od dwóch miesięcy. Przed podjęciem pracy ustnie wszystko zostało ustalone, ale do tej pory nie otrzymałem umowy o pracę. W jakim terminie pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę i jakie warunki musi spełniać taka umowa?

CZYTELNICY RADZĄ

Jakub: Umowa o pracę jest potrzebna, bo jest potwierdzeniem rozpoczęcia pracy i uzyskaniem uprawnień pracowniczych. Musisz sprawdzić, czy zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia społecznego.

Filip: Najprostszym sposobem jest zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy skargi na naruszanie praw pracowniczych. Może być ona zgłaszana telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

PIP WYJAŚNIA

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa taka nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Ponadto zgodnie z art. 29 par. 3 k.p. pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Dodatkowo pracownik musi uzyskać od pracodawcy informacje dotyczące częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę. Ważne jest, aby pracownik, przystępując do pracy, został poinformowany o wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Musi także wiedzieć o obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, pracownik powinien zostać poinformowany o pracy w porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia: dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat pensji, wymiarze urlopu wypoczynkowego i okresu wypowiedzenia może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

BW