Nie
Przede wszystkim pracownik nie może się zrzec się należności za pracę ustalonej w sposób umowny, a więc wynagrodzenia za pracę, do którego nabył już prawo lub które miałby nabyć w przyszłości. Przez pojęcie wynagrodzenia należy jednak rozumieć wszystkie jego składniki z tytułu zatrudnienia określonego pracownika, a nie tylko pensję zasadniczą. Do obligatoryjnych składników wynagrodzenia należą niewątpliwie określone w kodeksie pracy dodatki za pracę wykonywaną w uciążliwych warunkach, a mianowicie dodatkowe wynagrodzenie za pracę nadliczbową lub w porze nocnej. Dlatego niedopuszczalne jest zrzeczenie się prawa do tego rodzaju świadczeń. Złożenie przez pracownika oświadczenia w tym przedmiocie będzie nieważne.
Podstawa prawna
■ Art. 84, art. 85 i art. 86 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).