• DUŻO ROLNIKÓW STARA SIĘ O RENTĘ STRUKTURALNĄ. - Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło już ok. 6,5 tys. wniosków rolników o przyznanie renty strukturalnej - poinformował Radosław Iwański, rzecznik ARiMR. W tym roku Agencja przyjmie 7,5 tys. wniosków. Na ich rozpatrzenie i wydanie postanowienia o spełnieniu warunków przez wnioskodawcę agencja ma 40 dni. Osoba, która otrzyma postanowienie, będzie musiała w ciągu pół roku zaprzestać działalności rolniczej i udokumentować zbycie gospodarstwa. Od tego momentu ARiMR ma 30 dni na wydanie decyzji przyznającej rentę strukturalną. Podstawowa wysokość renty w obecnym okresie finansowania wynosić będzie 150 proc. najniższej emerytury (obecnie ok. 900 zł).
  • TRZECI EGZAMIN DO PZK. Do 14 września Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przyjmuje zgłoszenia do egzaminu na członka Państwowego Zasobu Kadrowego, otwierającego drogę do kariery w administracji. Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca wyższe wykształcenie, mająca co najmniej trzyletni staż pracy oraz znająca jeden z 23 języków roboczych Unii Europejskiej. Formularz zgłoszeniowy można wydrukować ze strony www.ksap.gov.pl. Wypełniony należy przesłać na adres KSAP. Trzeba do niego dołączyć m.in. kopię dowodu osobistego, dyplomu ukończenia uczelni, a także dowód wpłaty za egzamin. Jej wysokość wynosi 468 zł. Każdy, kto zda egzamin, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowania wysokiego stanowiska w administracji rządowej i będzie mógł wpisać się na listę członków PZK. Więcej czytaj na str. 13.

Więcej www.ksap.gov.pl

PFRON wydaŁ 10 mln zŁ na kampanię medialnĄ. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydał ponad 10 mln z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych na promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Kampania informacyjna w tej sprawie prowadzona jest w prasie, internecie, radiu i telewizji. PFRON zorganizuje także cykl seminariów dla pracodawców, którego tematem będą możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w formie telepracy.

Więcej www.pfron.org.pl