Podział NFZ na kilka mniejszych funduszy, a następnie umożliwienie działalności prywatnym ubezpieczycielom oraz powołanie Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych - to główne założenia projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia został właśnie przekazany do konsultacji społecznych.

Jak podkreśla resort, ustawa ma na celu decentralizację i demonopolizację Narodowego Funduszu Zdrowia, a w konsekwencji polepszenie sytuacji ubezpieczonych, którzy będą mieli większy wpływ na sposób rozdysponowywania środków finansowych pochodzących z ich składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

W ocenie resortu, podział NFZ na kilka mniejszych instytucji, a z czasem dopuszczenie prywatnych ubezpieczycieli do funkcjonowania na rynku, powinny doprowadzić do optymalizacji działania całego systemu.

Przepisy dotyczące decentralizacji i demonopolizacji będą wprowadzane w trzech etapach

Przepisy dotyczące decentralizacji i demonopolizacji systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego będą wprowadzane w trzech etapach. W 2010 r. dojdzie do formalnego podziału NFZ na kilka publicznych instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiadała, że będzie ich sześć). To rozwiązanie ma na celu maksymalnie płynne przejście od systemu płatnika-monopolisty do systemu kilku płatników.

Przede wszystkim dotyczy to ubezpieczonych, kontraktowania świadczeń, struktur organizacyjnych, personelu oraz procedur w oddziałach wojewódzkich NFZ. Zarejestrowani w oddziałach Funduszu trafią do nowo powstałych publicznych instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, których finansowanie będzie odbywać się na zasadach obowiązujących do tej pory. Oddziały wojewódzkie NFZ w początkowym okresie staną się oddziałami regionalnymi tych instytucji.

Każda z nich skupiać będzie co najmniej 10 proc. ogółu ubezpieczonych w Polsce. Ponadto ustawa przewiduje możliwość łączenia się nowych funduszy. Zdaniem projektodawców, to powinno pozwolić na powstanie podmiotów stabilnych finansowo, zapewniających zabezpieczenie świadczeń. W okresie przejściowym siedziby nowych funduszy zostaną zlokalizowane w miastach będących stolicami województw, z których pochodzi większość ubezpieczonych danej instytucji. Docelowo przepisy ustawy umożliwiają zmianę siedziby.

W drugim etapie, który rozpocznie się od roku 2011, nowe fundusze otrzymają możliwość kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Ponadto na tym etapie nastąpi zmiana systemu finansowania poszczególnych instytucji - bezpośrednio z przychodów ze składek ubezpieczonych w tych instytucjach oraz wdrożony zostanie mechanizm wyrównania finansowego.

Polacy otrzymają możliwość wyboru publicznej instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co - jak podkreśla resort zdrowia - wprowadzi konkurencyjność.

W 2012 r. do systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych zostaną dopuszczeni prywatni ubezpieczyciele

W 2012 r. do systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych zostaną dopuszczeni prywatni ubezpieczyciele.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że w sytuacji, w której powstawać będzie konkurencyjny rynek ubezpieczeń, potrzebny będzie Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Propozycja jego utworzenia wynika również z konieczności wzmocnienia nadzoru państwa nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie wysokość wydatkowanych środków publicznych sięga już ok. 50 mld zł.

Urzędowi będą podlegali prywatni i publiczni ubezpieczyciele. Będzie on samodzielnym, wyspecjalizowanym podmiotem o kompetencjach nadzorczych i regulacyjnych, natomiast prezes Urzędu uzyska status centralnego organu administracji rządowej - przewiduje projekt.