Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą każdego pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Duże zakłady pracy mają jednak obowiązek powołania dodatkowych organów i współdziałania z nimi w sprawach z zakresu bhp. Organem takim jest komisja bezpieczeństwa i higieny pracy. Do jej powołania zobowiązany jest pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisję tę pracodawca tworzy jako swój organ doradczy i opiniodawczy, którego zakres działania wyznacza obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom.

Skład komisji bhp

Kodeks pracy nie pozostawia dowolności w kompletowaniu składu komisji bhp. Podstawową zasadą w tym zakresie jest to, że tworzą ją w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Przewodniczącym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym - społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników. Przedstawiciele załogi wchodzący w skład komisji wybierani są przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli nie działają one u danego pracodawcy przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

Zadania komisji

Celem komisji bhp jest czuwanie nad bezpieczeństwem i higiena pracy w zakładzie oraz współdziałanie z pracodawcą w tym zakresie. Zadania komisji zostały skonkretyzowane w kodeksie pracy. Należą do nich:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.

Poza tym pracodawca, u którego powołuje się komisję bhp, może w jej ramach prowadzić niezbędne konsultacje w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

 • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
 • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
 • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania jej zadań innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
 • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W godzinach pracy

Posiedzenia komisji bhp odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Komisja bhp w związku z wykonywaniem przypisanych jej zadań korzysta z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą i na jego koszt.

Pracownicy lub ich przedstawiciele wchodzący w skład komisji mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych. Natomiast na ich umotywowany wniosek dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy.

Ważne!

Pracownicy lub ich przedstawiciele wchodzący w skład komisji mogą wystąpić o przeprowadzenie kontroli w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników

SKŁAD KOMISJI BHP

Przedstawiciele pracodawcy

 • pracownicy służby bhp
 • lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami

Przedstawiciele pracowników

 • pracownicy
 • społeczny inspektor pracy

DANUTA KLUCZ

gp@infor.pl

Podstawa prawna

■ Art. 23711a, 23712, 23713, 23713a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).