Umowy na czas wykonania określonej pracy podpisuje się m.in. w celu realizacji różnych projektów, programów badawczych, prac remontowych. Ten rodzaj umowy może być także wykorzystany przy pracach sezonowych.

Cechą charakterystyczną umowy na czas wykonania określonej pracy, która jest rodzajem umowy terminowej, jest dokładne oznaczenie pracy, na wykonanie której umowa została zawarta. Oznaczenie to musi być bardzo precyzyjne, aby móc określić końcowy termin obowiązywania umowy. Nie można bowiem wskazać go datą kalendarzową.

Rozwiązanie stosunku pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy gwarantuje pracownikowi stabilizację stosunku pracy. Ten rodzaj umowy podlega bowiem wypowiedzeniu tylko wyjątkowo - w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, a także w przypadku tzw. zwolnień grupowych (wówczas umowa może zostać rozwiązana za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia).

W przypadku zawarcia umowy na czas wykonania określonej pracy stosunek pracy ustaje z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została ona zawarta, a więc automatycznie, bez konieczności składania zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.

Umowa na czas wykonania określonej pracy ulega ponadto rozwiązaniu, jak każda inna umowa o pracę, na mocy porozumienia stron. Może także zostać rozwiązana przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia zarówno z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych przez pracownika (jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 52 i 53 k.p.). Umowa taka może również zostać rozwiązana przez pracownika w trybie natychmiastowym - bez wypowiedzenia (oczywiście z przyczyn określonych w art. 55 k.p.).

Kiedy odszkodowanie

Jeśli pracodawca wypowie umowę zawartą na czas wykonania określonej pracy z naruszeniem przepisów, pracownikowi będzie przysługiwało wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za trzy miesiące. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, albo pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. W tym przypadku mogą oni wystąpić także o orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia albo o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.

W określonej wyżej wysokości przysługuje także odszkodowanie w razie rozwiązania przez pracodawcę umowy bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów w tym trybie. Jeśli przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do jej zakończenia pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

PRZYKŁAD:

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zygmunt C. podpisał 1 marca 2007 r. umowę o pracę na czas wykonania remontu dachu kamienicy. Od 1 czerwca 2007 r. do chwili obecnej przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Do wykonywania prac remontowych została zatrudniona nowa osoba. Pracodawca chce natychmiast zwolnić Zygmunta C. Będzie to jednak możliwe, dopiero gdy niezdolność do pracy wskutek choroby potrawa dłużej niż 3 miesiące (Zygmunt C. był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy).

Z ORZECZNICTWA

  • Pojęcie określonej pracy przy umowach na czas jej wykonania oznacza zindywidualizowane zadanie robocze mieszczące się w zakresie rodzajowo określonych czynności. Treść zadania roboczego pozostaje przedmiotem polecenia pracodawcy, choć jego wykonanie jest nie tylko celem umowy, ale pełni zarazem funkcję zdarzenia kończącego stosunek pracy, czego pracownik musi być świadomy i wyrazić na to zgodę - wyrok SN z 15 listopada 2001 r., sygn. akt II UKN 627/00, OSNP 2003/16/385.
  • Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy, ze wskazaniem miejsca jej wykonywania, nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony, gdy pracownik świadczy pracę zarówno w ustalonym miejscu, jak i w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę - wyrok SN z 6 listopada 2001 r., sygn. akt I PKN 672/00, OSNP 2003/19/458.

Ważne!

Umowa na czas wykonania określonej pracy ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeśli jej rozwiązanie nastąpiłoby po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

ANNA SZEWCZYK

anna.szewczyk@infor.pl

Podstawa prawna

■ Art. 25, 30, 411, 50 par. 3, par. 4, art. 52, 53, 55, 58, 59, 177 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■ Art. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).