Wszyscy pracownicy w Danii mają prawo do 25-dniowego urlopu w każdym roku urlopowym. Jest ono niezależne od tego, czy pracownik wypracował w roku poprzednim dodatek urlopowy czy nie. Za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 2,08 dnia urlopu.

Rok urlopowy trwa w Danii od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego. Ponieważ za czas urlopu pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, ale ma prawo do dodatku urlopowego, pracodawca musi na rzecz przyszłego urlopu swojego pracownika odprowadzać na specjalny fundusz tzw. Feriekonto 12,5 proc. od jego wynagrodzenia. Od kwoty tej pracodawca musi również odprowadzić należny podatek.

Jak liczy się dodatek urlopowy

Dodatek urlopowy należny pracownikowi naliczany jest w sposób narastający przy każdej wypłacie i uwidoczniony na rozliczeniu wynagrodzenia (L˙nafregning) jako Nettoferiepenge. Dodatek ten pracownik wypracowuje w ciągu roku obrachunkowego, który zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Po zakończeniu roku obrachunkowego, w marcu następnego roku, fundusz wakacyjny wysyła każdemu pracownikowi na jego adres list z informacją o tym, ile pieniędzy zgromadził na funduszu urlopowym.

Na taki list pracownik musi odpowiedzieć. Dolną część pisma powinien wypełnić podając termin planowanego urlopu, następnie potwierdzić to u pracodawcy i odesłać w załączonej kopercie zwrotnej na adres funduszu.

Z miesięcznym wyprzedzeniem

Każdy pracownik może stan swojego konta urlopowego sprawdzić na stronie www.feriekonto.dk po wprowadzeniu jemu tylko znanego (otrzymuje go wraz z listem) kodu wejścia - adgangskod. Wypłata świadczenia następuje najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem planowanego urlopu na Nemkonto pracownika.

Prawo do urlopu oraz związanego z nim wynagrodzenia jest w Danii zagwarantowane ustawowo, a wszelkie odstępstwa są bezprawne.

17 tys. Polaków przebywało w 2007 roku w Danii dłużej niż 3 miesiące