Wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego określa kryteria i warunki przyznawania środków finansowych z budżetu państwa na działalność wspomagającą badania naukowe. Decyzję o ich przyznaniu będzie podejmował minister nauki i szkolnictwa wyższego. Mogą się o nie ubiegać podmioty działające na rzecz nauki, czyli fundacje, towarzystwa i instytuty naukowe. Środki finansowe będą przyznawane m.in. na upowszechnianie informacji naukowych, organizowanie konferencji, popularyzację osiągnięć naukowych w telewizji czy radiu. Wniosek należy złożyć w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powinien być on zgodny ze wzorem, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w terminie nie krótszym niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Nie później jednak niż do 15 września roku, którego dotyczy wniosek. Wysokość przyznanych środków nie może być wyższa od określonej we wniosku. Minister przekazuje środki finansowe na podstawie umowy określającej warunki ich przekazywania i rozliczania. Po wykonaniu zadań należy złożyć raport na ten temat w ciągu 60 dni.

Kolejne rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego wchodzące dziś w życie określa kryteria oraz sposób przyznawania i finansowania przez ministra nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Kandydatów do nagrody będą mogły zgłaszać m.in. rady naukowe i prezes PAN. Wniosek należy złożyć do 15 grudnia według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć m.in. życiorys kandydata oraz wykaz jego najważniejszych publikacji naukowych. O przyznaniu nagrody zdecyduje zespół powołany przez ministra. Ocenia on oryginalność osiągnięcia naukowego, jego użyteczność i znaczenie dla rozwoju określonego działu gospodarki.

ANNA SZEWCZYK

anna.szewczyk@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania (Dz.U. nr 194, poz. 1402).

■  Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne (Dz.U. nr 195, poz. 1407).