Pracodawca, stosownie do art. 111 kodeksu pracy, obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Czy jednak wszystkie dobra osobiste podlegają ochronie, czy jakieś konkretne?
Przykładowe wyliczenie dóbr osobistych zawiera art. 23 kodeksu cywilnego, który wskazuje m.in. takie dobra jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji. Wskazany przepis kodeksu cywilnego znajduje zastosowanie w prawie pracy na mocy art. 300 k.p. Zgodnie z nim w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.
Warto zwrócić uwagę, iż przepisy kodeksu cywilnego będą mogły mieć również zastosowanie w przypadku naruszenia przez pracodawcę niektórych dóbr osobistych pracownika. Zgodnie bowiem z przepisem art. 24 par. 1 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania - chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia, osoba poszkodowana może także żądać, aby ten, który dopuścił się złamania prawa, usunął skutki tego. Może zatem domagać się, aby w szczególności ta osoba złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Nadto, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym, poszkodowany może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Podstawę ochrony określonych dóbr osobistych pracownika mogą stanowić także przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.
Również kodeks pracy zawiera szereg środków prawnych przysługujących pracownikowi w przypadku naruszenia przez pracodawcę dóbr osobistych. Jednym z takich środków jest art. 55 par. 11 k.p., zgodnie z którym w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków pracowniczych (a więc i obowiązku poszanowania dóbr osobistych pracownika), pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.
Pamiętać należy, iż środek prawny przysługujący pracownikowi zależeć będzie od charakteru naruszonego dobra osobistego. Przykładowo, jeśli pracodawca naruszy dobre imię pracownika poprzez rozpowszechnienie nieprawdziwej informacji, pracownikowi może przysługiwać roszczenie o złożenie odpowiedniego oświadczenia przez pracodawcę. Jeśli natomiast dojdzie do naruszenia autorskich praw osobistych pracownika, pracownik będzie mógł skorzystać z roszczeń przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.