Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, znoszącej obowiązek noszenia mundurków w szkołach. Senackie poprawki mają charakter porządkowy i redakcyjny.

Noszenie mundurków jest obowiązkowe we wszystkich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach od 1 września 2007 r. Wprowadzenie obligatoryjnych jednolitych strojów szkolnych było pomysłem Romana Giertycha, ministra edukacji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić mundurki z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. Szkoły, które nie wprowadzą obowiązku noszenia jednolitych strojów, będą musiały w swoim statucie określić zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

Nowelizacja przywróciła szkołom prawo swobodnego wyboru podręczników oraz programu nauczania

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywróciła też szkołom prawo swobodnego wyboru z jakich podręczników będą uczyć się uczniowie oraz swobodnie wybierać programy nauczania. Zgodnie z nią, z ustawy wykreślone zostaną artykuły mówiące, że szkoły mogą wybrać do trzech podręczników do każdego przedmiotu na danym poziomie kształcenia oraz że wybranego zestawu nie można zmieniać przez trzy lata.

Pomysł ograniczenia wyboru podręczników i programów również był autorstwa Giertycha. Idea ta miała - jego zdaniem - doprowadzić do obniżenia cen podręczników. Pierwotnie ograniczenie miało być bardziej restrykcyjne - do jednego podręcznika i jednego programu.

Rozszerzono odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego

W nowelizacji zapisano także upoważnienie ministra edukacji do wydania rozporządzenia regulującego kwestię wynagrodzeń nauczycieli i egzaminatorów pracujących przy egzaminach zewnętrznych, w tym przy ustnych maturach.

Rozszerzono odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego; obecnie podlegają jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zdecydowano też, że nauczyciele ubiegający się o pracę będą mieli obowiązek przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Określono, że przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty jest wynikiem prac Sejmu nad czterema projektami; trzy z nich były autorstwa: PO, PiS i LiD, czwarty był rządowy.

Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.