O prawie 382 zł zostanie podniesiony próg dochodów uprawniający rencistów lub emerytów wojskowych do otrzymania pomocy socjalnej.
Rząd proponuje podnieść z 1336,20 zł do 1717,98 zł kwotę uprawniającą do otrzymania świadczeń socjalnych przez wojskowych emerytów i rencistów. Pozwoli to większej liczbie osób na ich uzyskanie. Nowe zasady przyznawania pomocy ma wprowadzić rządowy projekt nowelizacji ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 179, poz. 1750 z późn. zm.), którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Zakłada on ponadto, że żołnierze zawodowi, którzy odeszli z czynnej służby wojskowej w wyniku obrażeń lub chorób mających związek z pełnieniem służby wojskowej, będą mogli w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z tej służby skorzystać z pomocy w znalezieniu pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tacy żołnierze otrzymają dodatkowo specjalną zapomogę przyznawaną przez ministra obrony narodowej. Zachowają też prawo do służbowego mieszkania.
Rodziny żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w czasie wykonywania zadań służbowych, będą otrzymywać specjalne zapomogi przyznawane przez ministra obrony narodowej. Takie świadczenie będzie mógł otrzymać małżonek, dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego lub jego rodzice. Równocześnie rodziny takich żołnierzy będą mogły skorzystać z pomocy wojska, aby zdobyć nowy zawód lub podnieść kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo skorzystają z doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. Dzięki temu członkowie rodzin, którzy do tej pory byli na utrzymaniu żołnierza, będą mogli być aktywni zawodowo. Dodatkowo rodziny zmarłych żołnierzy zachowają prawo do mieszkań służbowych.
Armia będzie też wypłacać stypendia naukowe dzieciom, którym przysługuje renta rodzinna przyznana w ramach uprawnień dla rodzin zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych. Pomoc taka będzie przyznawana do ukończenia przez dziecko nauki, nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Stypendium to będzie wypłacane raz w roku w wysokości 3818 zł.