Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zaapelował dziś do prezydenta Lecha Kaczyńskiego o podpisanie tzw. ustawy kominowej.

Jego zdaniem, taka decyzja "w jednoznaczny sposób przyczyniłaby się pracom toczącym się w Trójstronnej Komisji Do Spraw Społeczno-Gospodarczych, wzmacniając tym samym rolę dialogu społecznego".

Dziś o północy mija termin, w którym prezydent Lech Kaczyński powinien podjąć decyzję co do podpisania lub nie przyjętej 13 czerwca br. przez Sejm ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.

Nowelizacja zakłada m.in., że wysokość pensji menadżerów (ustalana przez rady nadzorcze) może być wyższa - ma ona zależeć m.in. od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, od tego, czy będzie realizowało ono programy prywatyzacyjne oraz restrukturyzacyjne.

Pawlak w apelu przedstawił prezydentowi informację nt. przebiegu prac w ramach Trójstronnej Komisji Do Spraw Społeczno-Gospodarczych w obszarze kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców.

Wicepremier przypomniał, że NSZZ "Solidarność" "domagał się zniesienia negocjacyjnego systemu przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście uchwalenia ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (...), zmieniającej ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, która znosi ograniczenia wzrostu płac prezesów i kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach państwowych. Zdaniem związków, oznacza to wzrost płac dla nielicznych, kosztem funduszu płac dla pozostałych pracowników".

OPZZ: kształtowanie wynagrodzeń u przedsiębiorców powinno odbywać się w ramach dialogu autonomicznego

Tymczasem OPZZ było zdania, że kształtowanie wynagrodzeń u przedsiębiorców powinno odbywać się w ramach dialogu autonomicznego, zaś wskaźnik przyrostu wynagrodzeń, uzgadniany w ramach Trójstronnej Komisji, byłby jedynie rekomendacją.

"Podczas plenarnego posiedzenia Trójstronnej Komisji w dniu 15 lipca 2008 r. odbyła się dyskusja na temat mechanizmów kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców. W toku dyskusji ustalono, że strona związkowa Komisji wypracuje wspólne stanowisko w sprawie ustawy" - napisał Pawlak.

Wicepremier wyjaśnił, że 17 lipca br. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli związków zawodowych, podczas którego wypracowano wspólny projekt ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

"Projekt ustawy zakłada uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, z tym, że pozostaje w mocy art. 4a tejże ustawy (czyli tzw. "ustawa 203", przyznająca pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2001 r. przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie niższy niż 203 zł miesięcznie). Projekt ustawy przewiduje też zmianę następujących ustaw: z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, oraz z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych" - czytamy w apelu.

"Wypracowany projekt ustawy został przeze mnie zaprezentowany na posiedzeniu Rady Ministrów, podczas którego uzyskałem akceptację dla dalszych prac zmierzających do uchylenia ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców" - napisał wicepremier w apelu do prezydenta.

"Warunkiem dalszych prac, umożliwiających szybkie wejście w życie wypracowanego w Komisji Trójstronnej projektu ustawy, może okazać się podpisanie przez Pana Prezydenta ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw oraz ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, która podobnie jak ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, nie przystając do dzisiejszych realiów społeczno - gospodarczych krępuje kształtowanie wynagrodzeń" - napisał szef resortu gospodarki.