PROBLEM

Na początku ubiegłego roku znalazłam pracę w moim zawodzie. Jednak warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej. Chociaż zawarłam umowę o współpracy, to faktycznie pracuję na rzecz pracodawcy w stałych godzinach i w biurze firmy, wykonując polecenia kierownika. W czasie trwania umowy korzystałam z urlopu wypoczynkowego, za który otrzymałam wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w umowie. Z realizacji swoich zadań sporządzałam raporty. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach można uznać za stosunek pracy?

CZYTELNICY RADZĄ

Andrzej: Właściciele firm, chcąc obniżyć koszty prowadzenia firmy, zmuszają chętnych do pracy do zakładania firm. Ponieważ tobie zapłacił, więc masz szanse na wygraną w sądzie.

Robix: Skoro pracujesz w siedzibie firmy pod kierownictwem zleceniodawcy, korzystając z jego materiałów i urządzeń, zachowujesz się jak pracownik i takie powinieneś mieć uprawnienia.

PIP WYJAŚNIA

Zgodnie z art. 22 par. 1 k.p. cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy jest zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem i zobowiązanie go do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Oznacza to, że warunkiem niezbędnym dla zakwalifikowania takiej umowy cywilnoprawnej jako umowy o pracę jest ustalenie, czy w łączącej strony umowie przeważają cechy istotne dla umowy o pracę. W praktyce należy więc ustalić, czy mamy do czynienia z osobistym wykonywaniem pracy a pracodawca nie może wyznaczyć osoby, która zamiast pracownika wykonywałaby jego obowiązki. Ważnym elementem jest podporządkowanie pracownika, stwierdzenie czy jego praca jest wykonywana w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że osoba prowadząca własną firmę tak naprawdę jest pracownikiem, a umowa łącząca ją z firmą ma cechy właściwe umowie o pracę. Z tego też powodu istnieją podstawy do wystąpienia do sądu pracy z powództwem o ustalenie, że świadczący usługi na rzecz firmy na podstawie umowy cywilnoprawnej tak naprawdę wykonywał pracę na podstawie stosunku pracy. W postępowaniu przed sądem pracy konieczne będzie wykazanie, iż w zawartej umowie przeważały cechy właściwe umowie o pracę. Dodatkowo ważną sprawą jest fakt, że zainteresowana nie wyrażała woli zawarcia z pracodawcą umowy cywilnoprawnej.

Udowodnienie ostatniej z tych przesłanek może nastręczać pewne trudności zważywszy na fakt zarejestrowania działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lipca 2001 r. (I PKN 560/00, OSP 2002/5/70) uznał, że zgłoszenie w urzędzie gminy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pośrednictwa sprzedaży, a następnie zawarcie umowy o świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nie wyklucza ustalenia i oceny, że strony umowy łączył w istocie stosunek zatrudnienia wynikający z umowy o pracę na stanowisku sprzedawcy.

BW