Tak

Jednakże tylko w sytuacji, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy i strony przewidziały możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem.

Zgodnie z art. 33 k.p. przy zawieraniu umowy na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy strony mogą dopuścić możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli przedmiotowa klauzula nie została uwzględniona przez strony w treści umowy o pracę, ani wypowiedzenie definitywne, ani wypowiedzenie zmieniające nie jest dopuszczalne. Jeżeli strony przy zawieraniu umowy o pracę (lub w czasie jej trwania) możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia przewidziały, pracodawca będzie mógł w tym wypadku skorzystać także z wypowiedzenia zmieniającego.

Zgodnie z art. 42 par. 1 k.p. przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. W odniesieniu do trybu wypowiedzenia należy posłużyć się odpowiednio przepisami dotyczącymi wypowiadania definitywnego umów na czas określony.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 33, art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).