PO i PSL opowiedziały się w środę w Sejmie za odrzuceniem w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych dla osób poszkodowanych. PiS i Lewica są za kontynuowaniem pracy w komisjach.

Stanowisko rządu ma być znane w sierpniu.

Zgodnie z prezydenckim projektem ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych, pomocą mają zostać objęte osoby poszkodowane w katastrofie naturalnej, wskutek awarii technicznej, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Fundusz Pomocy ma być funduszem celowym, zasilanym z budżetu państwa, darowizn, spadków, zapisów oraz środków ze zbiórek publicznych.

Dysponentem Funduszu ma być szef Kancelarii Prezydenta. Ma powstać także Komitet Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych - organ doradczy szefa Kancelarii Prezydenta.

Józef Klim nazwał projekt "bublem prawnym"

W trakcie debaty Józef Klim (PO) nazwał projekt "bublem prawnym" i zaznaczył, że do prezydenckiego projektu rząd zgłosił kilkadziesiąt uwag i zastrzeżenia natury konstytucyjnej, dotyczące podziału kompetencji między prezydenta i rząd (a zwłaszcza ministra finansów oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji).

W ocenie Klima, projekt jest niespójny z ustawą o finansach publicznych, brak też zasad dysponowania środkami funduszu. PO, podobnie jak PSL jest przeciwna dalszym pracom nad projektem. Wiesław Woda (PSL) wskazał na brak precyzji w przepisach, brak projektów aktów wykonawczych, a także - jak powiedział - brak określenia zadań Komitetu.

Przeciw dalszym pracom nad projektem opowiedziała się także Izabela Sierakowska, która wystąpiła w imieniu kół SdPl - Nowa Lewica i Demokratycznego Koła Poselskiego.

Za kontynuacją prac były PiS i Lewica. Edward Siarka (PiS) podkreślił, że w projekcie chodzi o to, by przy przyznawaniu pomocy nie tworzyć barier.

Projekt zawiera "fatalne rozwiązania prawne"

W ocenie Stanisława Wziątka (Lewica) projekt zawiera "fatalne rozwiązania prawne" i "fatalne rozwiązania instytucjonalne" (...) "w wielu przypadkach sprzeczne z prawem". Mimo to jednak Wziątek opowiedział się w imieniu klubu za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach, gdzie mógłby zostać poprawiony.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka- Roguska zapowiedziała, że rząd przedstawi oficjalne stanowisko w sierpniu. Zaznaczyła, że obecnie decyzja o udzieleniu pomocy ofiarom klęsk wydawana jest w ciągu 48 godzin i - jak podkreśliła - nie zdarzyło się opóźnienie. W budżecie na ten cel zarezerwowanych jest około 800 mln zł (w tym do 400 mln na udzielenie pomocy pieniężnej).

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda apelował o nieodrzucanie projektu w pierwszym czytaniu. Zaznaczał, że projekt umożliwia "elastyczne udzielanie pomocy" osobom, które tego potrzebują.

Zgodnie z projektem środki Funduszu byłyby gromadzone na odrębnych rachunku bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Wypłata środków Funduszu następowałaby po zasięgnięciu opinii Komitetu. Organizację i szczegółowy zakres działania Komitetu ma - zgodnie z projektem - określić regulamin szefa Kancelarii Prezydenta. Wielkość pomocy przyznawanej z Funduszu określałaby ustawa budżetowa. Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 roku.