Tak

Pod warunkiem że dana osoba nie podlega ochronie przed wypowiedzeniem na gruncie ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z art. 32 ustawy związek zawodowy wskazuje pracodawcy osoby podlegające ochronie przed wypowiedzeniem, określone w uchwale zarządu związku. Jeżeli osoba taka jest chroniona, to pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może tej osobie wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy, zmienić jednostronnie warunków pracy i płacy na niekorzyść tego pracownika - z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy (art. 32 ust. 1 pkt 1). Zatem o dopuszczalności wypowiedzenia zmieniającego wobec członków związku zawodowego przesądza uchwała zarządu. W przypadku gdy pracownik podlega ochronie, możliwość dokonania wypowiedzenia zmieniającego zależy od zgody zarządu. Chcąc wypowiedzieć warunki zatrudnienia, pracodawca musi zwrócić się o zgodę do zarządu. Jeżeli jej nie otrzyma, wypowiedzenia nie może dokonać. W przypadku innych członków związku zawodowego - niepodlegających ochronie - wypowiedzenie takie jest dopuszczalne.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.).