KRYSTYNA MAŁECKA

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

Pierwsza z nich przysługuje na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym mogą oni przejść na emeryturę po udowodnieniu 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym co najmniej 20-letniego okresu wykonywania pracy nauczycielskiej lub - w przypadku nauczycieli np. klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych - co najmniej 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 20-letniego okresu wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym. Emerytura ta przysługuje im pod warunkiem wykonywania pracy nauczycielskiej ostatnio przed przejściem na emeryturę, a następnie - rozwiązania na swój wniosek stosunku pracy. Nauczyciele urodzeni w latach 1949-1968 muszą spełnić warunek m.in. wymaganego stażu pracy nauczycielskiej do końca 2007 roku. W pani przypadku nie będzie to możliwe, gdyż obecnie ma pani 17-letnim okres pracy w charakterze nauczyciela. Będzie pani miała natomiast możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze. Emerytura ta przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, którzy osiągnęli wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz udowodnili wymagany okres składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej wymienionej w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Osoby urodzone w latach 1949-1968 muszą spełnić te warunki do końca 2007 roku oraz nie mogą być członkami OFE. W celu uzyskania tej emerytury nie jest natomiast konieczne rozwiązanie stosunku pracy nauczycielskiej. W związku z tym możliwe jest nieprzerwane kontynuowanie zatrudnienia w szkole również po jej przyznaniu. W takiej sytuacji ZUS zawiesi jednak prawo do świadczenia aż do czasu rozwiązania - przynajmniej na jeden dzień - stosunku pracy.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

■  Par. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).