AGNIESZKA ROSA

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

Kobiety, które w tym roku spełnią warunki do wcześniejszej emerytury, nie muszą zwalniać się z pracy i składać wniosku do ZUS o jej przyznanie. Mogą z tym poczekać i przejść na emeryturę później, w dogodnym dla siebie czasie. Ważne, by do 31 grudnia 2007 r. spełniły warunki do jej nabycia.

Te warunki to ukończone 55 lat oraz udowodniony 30-letni okres składkowy i nieskładkowy. Dla kobiety z orzeczoną niepełnosprawnością (choćby 31 grudnia 2007 r.) staż pracy jest niższy, bo wynosi 20 lat. Przy czym, przypomnijmy, okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Brak choćby jednego dnia do ukończenia 55 lat albo do wymaganego stażu pracy pozbawi kobiety przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wówczas będą musiały pracować do osiągnięcia 60 lat, a emerytura będzie im obliczona po nowemu.

To nie wszystkie warunki, które musi spełnić kobieta zainteresowana wcześniejszą emeryturą. Te, które opisujemy niżej, może jednak spełnić już po 2007 roku, ale bezpośrednio przed złożeniem wniosku o emeryturę.

Po pierwsze, kobieta musi przed złożeniem wniosku o emeryturę pozostawać w ubezpieczeniu pracowniczym. Ubezpieczenie to musi być ostatnim, jeśli kobieta składająca wniosek o wcześniejszą emeryturę nie jest w ogóle ubezpieczona albo pobiera zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Warunek pozostawania w tym ubezpieczeniu nie jest wymagany, jeśli przez cały swój staż ubezpieczeniowy kobieta była pracownikiem. Po drugie, w czasie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym muszą pozostawać w zatrudnieniu pracowniczym. Tego warunku nie muszą spełniać kobiety - rencistki. Ubezpieczenie pracownicze musi być jednak ostatnim ubezpieczeniem przed przejściem na rentę. Po trzecie, z prawa do wcześniejszej emerytury nie mogą skorzystać osoby, które przystąpiły do OFE. Te, które to uczyniły, aby nabyć prawo do emerytury, muszą złożyć wniosek o przekazanie składek zgromadzonych w funduszu do budżetu państwa.

Kobiety uprawnione do wcześniejszej emerytury nie muszą zwalniać się z pracy, by wystąpić o ustalenie prawa do niej. Jednak jeśli stosunek pracy nie zostanie rozwiązany, to prawo wypłaty emerytury będzie zawieszone. Nie będzie ona wypłacana, bez względu na kwotę uzyskiwanego wynagrodzenia, aż do czasu rozwiązania stosunku pracy i złożenia w ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy potwierdzającego ustanie zatrudnienia.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 29, 46 i 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).