Sejmowa komisja obrony jednomyślnie poparła we wtorek poprawkę Senatu do przepisów o nowych wojskowych służbach specjalnych, zgodnie z którą na stanowiska w sądach, prokuraturach i żandarmerii nie można powoływać b. żołnierzy WSI, których nie przyjęto do nowych służb.

Rozpatrując 11 lipca nowelizację przepisów wprowadzających ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego Senat przywrócił dotychczasową regulację. Polega ona na tym, że żołnierzy WSI, którzy nie wystąpili o przyjęcie do nowych służb lub których nie przyjęto do SW i SKW - m.in. z powodu braku weryfikacji - nie można wyznaczać na stanowiska służbowe w sądach i prokuraturach wojskowych, żandarmerii, jednostkach rozpoznania i zwiadu.

Komisja podzieliła zdanie Senatu, że taki przepis lepiej zabezpiecza szczególne formacje wojskowe przed przyjęciem do nich osób bez odpowiednich kwalifikacji.

Nowelizacja uchwalona przez Sejm i utrzymana przez Senat zakłada ponadto, że żołnierze WSI, którzy wystąpili o weryfikację, lecz komisja weryfikacyjna nie zdążyła ich jej poddać, będą mogli pozostawać w rezerwie kadrowej dłużej niż ustawowe dwa lata. Dokończeniem weryfikacji po upływie okresu działania komisji weryfikacyjnej ma się zająć specjalny zespół powołany na mocy rozporządzenia ministra obrony.

Wojskowe Służby Informacyjne zostały rozwiązane 30 września 2006 r., w ich miejsce powołano SKW i SW. 30 czerwca bieżącego roku minął okres działania komisji weryfikacyjnej, której zadaniem było sprawdzanie prawdziwości oświadczeń b. oficerów WSI ubiegających się o pracę w nowych służbach na temat znanych im bezprawnych działań WSI.