Nowe prawo Od dziś policjanci mogą skorzystać z komisyjnego zaliczenia szkolenia zawodowego. Za złamanie dyscypliny, policjant będzie mógł być usunięty ze szkolenia.

Zmiany wprowadza wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz.U. nr 126, poz. 877). W jego myśl wszyscy nowo przyjęci policjanci, a także policjanci w służbie kandydackiej będą objęci szkoleniem zawodowym podstawowym prowadzonym według jednolitego programu.

Szkolenie dla absolwentów szkół wyższych będą jednostopniowe. O tym, czy dany policjant zostanie skierowany na szkolenie, zdecyduje jego przełożony. Jednak ostateczne rozpoczęcie przez policjanta szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych będzie uzależnione od wyniku uzyskanego w teście kwalifikacyjnym.

Nowością jest wprowadzenie egzaminu komisyjnego. Może przystąpić do niego słuchacz, który uzyskał negatywną ocenę z końcowego egzaminu poprawkowego i otrzymał zgodę na egzamin komisyjny od kierownika jednostki szkoleniowej.

Do katalogu przesłanek, które powodują obligatoryjne usunięcie ze szkolenia, dodano popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. Kierownik jednostki szkoleniowej będzie miał również możliwość usunięcia słuchacza, który popełnił wykroczenie dyscyplinarne. Taka decyzja będzie miała dalsze konsekwencje - ponowne skierowanie na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych będzie możliwe dopiero po trzech latach.

Natomiast w przypadku policjanta odbywającego szkolenie zawodowe podstawowe, usunięcie ze szkolenia oznacza de facto zwolnienie ze służby - w rozporządzeniu nie przewidziano bowiem możliwości ponownego skierowania na szkolenie. Regulacji tej nie stosuje się do policjanta przywróconego do służby.

ANNA SZEWCZYK

anna.szewczyk@infor.pl