Firma nieopłacająca składek ubezpieczeniowych może nie otrzymać kredytu w banku. Nie zostanie też dopuszczona do przetargu.
Jeśli przedsiębiorcy nie płacą składek, ZUS ma prawo przeprowadzić egzekucję administracyjną, dokonać wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości, której są właścicielami, lub ustanowić zastaw na ich majątku - mówi Agata Wiśniewska, dyrektor departamentu realizacji dochodów.
A z najnowszych danych ZUS wynika, że tylko w ubiegłym roku złożył on prawie 34 tys. wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej i zastawu na kwotę 1,05 mld zł. Przedsiębiorcę zadłużonego wobec ZUS mogą w czasie prowadzenia działalności spotkać z tego tytułu negatywne konsekwencje.
- Firma, która nie reguluje należności wobec ZUS, może mieć kłopoty z uzyskaniem kredytu - wyjaśnia Bolesław Meluch, doradca prezesa Związku Banków Polskich.
Dodaje, że o ewentualnym udzieleniu kredytu przez bank decyduje też wartość nieruchomości, kolejność wpisów w księdze wieczystej i kwoty, na jakie opiewają te wpisy. Niesolidny płatnik oprócz problemów z uzyskaniem kredytu będzie też mieć kłopoty ze sprzedażą zajętego majątku ruchomego, np. samochodu. Prawo co prawda zezwala na jego sprzedaż, ale w praktyce nie znajdzie się nabywca.
- Kupujący staje się dłużnikiem rzeczowym i ZUS będzie mógł dochodzić egzekucji z rzeczy zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem - mówi Agata Wiśniewska.
Przedsiębiorca, który ma długi, nie otrzyma też z ZUS zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.
- Bez takiego zaświadczenia nie będzie mógł przystąpić do przetargu - mówi Agata Wiśniewska.
Dodaje, że także kontrahenci żądają często takich zaświadczeń, aby sprawdzić wiarygodność biznesową partnerów.
Za efektywność działań zmierzających do odzyskania zaległych składek odpowiada dyrektor oddziału ZUS. Prowadzi egzekucję, najczęściej z rachunku bankowego firmy. Dyrektor decyduje też o zastosowaniu zabezpieczenia na majątku płatnika. ZUS może ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości niezależnie od kwoty zaległych składek. Organ rentowy składa do sądu wniosek o wpisanie hipoteki.
- Sąd może ustanowić hipotekę przymusową na każdej nieruchomości, której właścicielem jest przedsiębiorca - mówi Janusz Dzianachowski, prawnik w kancelarii Linklaters.
Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej przez ZUS jest doręczona dłużnikowi decyzja o określeniu wysokości należności z tytułu składek.
- Jeśli decyzja nie zostanie dłużnikowi doręczona, ZUS nie może złożyć wniosku do sądu o wpisanie hipoteki przymusowej - mówi Agata Wiśniewska.
Organ rentowy może też zabezpieczyć spłatę zaległych składek na majątku ruchomym płatnika.
- Zastaw ustanawia w Centralnym Rejestrze Zastawów naczelnik urzędu skarbowego na wniosek oddziału ZUS - mówi Agata Wiśniewska.
Janusz Dzianachowski podkreśla, że ustawowe prawo zastawu może być ustanowione na wszystkich będących własnością dłużnika rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, np. na samochodzie, koparce czy linii produkcyjnej.
Z najnowszych danych ZUS wynika, że tylko w ubiegłym roku złożył on prawie 34 tys. wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej i zastawu na kwotę 1,05 mld zł. / DGP