ZMIANA PRAWA - Uczniowie z rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł, otrzymają od 70 do 170 zł dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych.
Około 400 tys. dzieci, które od września tego roku rozpoczną zerówkę, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, otrzyma zwrot części kosztów zakupu podręczników. Rząd chce wydać na ten cel ponad 50 mln zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
- Aby uzyskać pomoc, rodzice dzieci będą musieli złożyć wniosek w tej szkole, do której uczeń będzie uczęszczał od najbliższego września - mówi Lilla Jaroń, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia.
Termin ich składania ustali wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, na obszarze którego szkoła ma siedzibę. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych termin taki ustali minister kultury i dziedzictwa narodowego.
- Tuż po wejściu w życie rozporządzenia informujemy o tym szkoły, aby rozpoczęły przygotowanie listy uczniów, którzy mogą starać się o dofinansowanie - mówi Witold Nawrot, kierownik Referatu Ekonomicznego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu. Pomoc otrzymają tylko uczniowie z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł miesięcznie. Rodziny, które korzystają z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o dochodach będą przedstawiać zaświadczenie o korzystaniu z tej formy pomocy.
Listę wszystkich wniosków dyrektor przedstawi wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych - ministrowi kultury. Po jej otrzymaniu przekażą oni na rachunek bankowy szkoły pieniądze. Dyrektor placówki oświatowej wypłaci dopłaty rodzicom po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników. Rodzice otrzymają maksymalnie 70 zł, jeżeli ich dziecko rozpoczyna zerówkę, 130 zł, jeżeli zaczyna naukę w I klasie szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkole muzycznej, 150 zł, jeśli rozpoczyna II klasę w tych szkołach lub 170 zł, jeśli zaczyna naukę w klasie III.
W przypadku zbiorczego zakupu podręczników to podmiot zamawiający podręczniki (np. szkoła) będzie musiał potwierdzić, że rodzice ponieśli konkretny koszt zakupu książek.