Oprócz tzw. emerytury państwowej osobie pracującej w Danii przysługuje emerytura prywatna. Jeśli więc Polak pracował przez jakiś czas w tym kraju i opłacał tam składki, może liczyć na wypłatę takiego świadczenia.
Największym na duńskim rynku programem emerytalnym jest tzw. fundusz ATP (ATP Livslang Pension). Prawo do emerytury z tego funduszu mają te osoby, które pracowały w Danii przez krótszy lub dłuższy czas, a w okresie zatrudnienia opłacały składkę.

Dla kogo emerytura

Posiadanie umowy o pracę, praca w wymiarze minimum 9 godzin w tygodniu oraz opłacanie przez pracodawcę składek do funduszu emerytalnego upoważniają do otrzymania po ukończeniu 65 lat emerytury dożywotnej z ATP. Jeśli pracownik zamieszkuje w Danii, to każda zmiana jego miejsca zamieszkania (adresu) jest automatycznie odnotowywana przez system, a tym samym przez ATP. Oznacza to, że pracownik nie musi - w przypadku zmiany adresu - informować o tym ATP.
Jeśli natomiast pracownik posiadający prawo do emerytury mieszka poza Danią, to musi informować ATP o swoim aktualnym adresie lub jego zmianie w kraju zamieszkania. W przeciwnym wypadku fundusz nie będzie w stanie wypłacać należnej mu emerytury. Tak więc gdy Polak kończy definitywnie pracę w Danii i wraca do kraju, powinien powiadomić ATP o swoim miejscu zamieszkania w Polsce. Można to zrobić od razu lub poinformować fundusz na kilka miesięcy (np. trzy miesiące) przed nabyciem prawa do emerytury.

Wysokość składki

Stawka składki jest ustalana w stosunku rocznym i wynika z porozumienia zbiorowego. Jest w 1/3 opłacana przez pracownika (odliczana od każdej wypłaty), a w 2/3 przez pracodawcę. Wysokość odprowadzanych z tego tytułu kwot znaleźć można każdorazowo na rozliczeniu wypłaty (Ló/nafregning), które otrzymuje pracownik na swój adres nie później niż w dniu wypłaty. Od 1 lipca 2008 r. wysokość składki na ATP wynosi 12 proc. od wysokości wynagrodzenia uprawniającego do urlopu (4 proc. płaci pracownik, a 8 proc. pracodawca).
Jeżeli przez okres zatrudnienia opłacane były składki na ATP, to z tego tytułu po ukończeniu 65 lub 67 lat (dotyczy osób urodzonych przed 1 lipca 1939 r.) przysługuje prawo do otrzymywania z funduszu dożywotniej emerytury.
W przypadku śmierci beneficjenta osobie będącej na jego utrzymaniu zgromadzone pieniądze są wypłacane w formie jednorazowej wypłaty wyliczonej przez fundusz.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia zależy od długości okresu opłacania składek, ich wysokości, jak również od stopy zwrotu z inwestycji. Aby zwiększyć przyszłą emeryturę, fundusz wpłacane pieniądze inwestuje.
Raz w roku do osób powyżej 35 roku życia, których adres znany jest funduszowi, wysyłana jest informacja o stanie konta i przysługujących rocznych świadczeniach z tego tytułu. W tym roku nastąpiła korzystna zmiana w tym zakresie. Każdy z członków funduszu otrzymuje swój kod PIN i może na stronie www.atp.dk sprawdzić wysokość swojej emerytury, jaką otrzymałby na dzień bieżący. Informacje na ten temat można uzyskać również bezpośrednio pod nr tel. +45 4820 4923 lub pod adresem: ATP, Konsens Lange 8, DK-3400 Hilleró/d, Denmark.

Wypłata świadczenia

Na około trzy miesiące przed nabyciem prawa do emerytury system informatyczny ATP generuje list z informacją o wysokości należnej emerytury. Świadczenie jest wypłacane na konto bankowe beneficjenta, pod warunkiem że jest ono znane funduszowi. Wyższe świadczenia będą wypłacane miesięcznie lub rocznie, a sumy mniejsze niż 1240 DKK rocznie (według danych z roku 2004) wszyscy uprawnieni otrzymają jednorazowo. W tym przypadku wysokość świadczenia obliczana będzie na podstawie spodziewanej średniej długości życia dla osoby 67-letniej.
Przyszły emeryt może odroczyć wypłatę swojego świadczenia i uzyskać w ten sposób wyższą emeryturę. Za każdy miesiąc opóźnienia w wypłacie można zwiększyć swoje świadczenie o 0,6-0,8 proc. Informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z ATP.

Jaki podatek

Przed wypłatą świadczenia ATP nie zna stopy podatkowej, którą będzie ono obciążone. W przypadku gdy w momencie wypłaty świadczenia świadczeniobiorca mieszka poza Danią, musi on skontaktować się ze SKAT-em (urzędem podatkowym) celem uzyskania właściwej dla tego rodzaju świadczenia karty podatkowej określającej wysokość stopy podatkowej. W przeciwnym wypadku - z mocy prawa - naliczany będzie podobnie jak w przypadku wynagrodzenia.

Co na wypadek śmierci

W przypadku śmierci beneficjenta należne mu świadczenie przekazywane jest osobom uznawanym przez prawo zwyczajowe za współmałżonków. Osobom tym przysługuje prawo do świadczenia w sytuacji gdy zamieszkują pod tym co beneficjent adresem, a okres wspólnego z nim zamieszkiwania w chwili śmierci wynosił co najmniej dwa lata. Muszą one ponadto być zarejestrowane w ATP jako współmałżonkowie.
Jeśli beneficjent i jego rodzina mieszkają w Danii, to w przypadku śmierci ATP jest automatycznie informowane o tym fakcie przez Krajowy Rejestr Ludności. Jeśli zaś beneficjent i jego rodzina mieszkają poza Danią, to o fakcie jego śmierci muszą powiadomić ATP, przedstawiając akt zgonu. Jest to warunek konieczny do wypłaty należnego świadczenia.
Ważne!
Środki, w których ATP wypłaca świadczenia, nie mogą być transferowane do innego funduszu emerytalnego lub inwestowane w innym kraju
GDZIE KIEROWAĆ PYTANIA
W przypadku wątpliwości i pytań należy kontaktować się bezpośrednio z funduszem ATP. Można to czynić także w innym niż duński języku, najlepiej po angielsku lub niemiecku. Zwyczajowo wszelkie odpowiedzi udzielane są w języku angielskim.
• e-mail: atp@atp. dk
• fax: +45 4820 4800,
• tel.: +45 4820 4923,
• adres: ATP, Kongens Vó/nge 8, DK-3400 Hilleró/d, Denmark.
• strona internetowa www.atp.dk