Warunkiem uzyskania pieniędzy z pomocy publicznej na współpracę naukową z zagranicą będzie pozytywna ocena wniosku o przyznanie tych środków.

Zmiany wprowadza wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. 188, poz. 1346).

Ocena wniosku o przyznanie środków finansowych będzie należała do właściwej komisji Rady Nauki przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Zaproponuje ona określoną kwotę dofinansowania lub odmówi jej przyznania. Jednak ostateczną decyzję o finansowaniu lub odmowie finansowania współpracy naukowej z zagranicą podejmie minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Będzie on mógł podjąć decyzję w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy. Przy przyznaniu środków finansowych z pomocy publicznej należy uwzględnić m.in. poziom naukowy badań, ich użyteczność i praktyczne znaczenie.

Przyznane środki mogą być przekazane jednostkom naukowym lub innym uprawnionym podmiotom w całości lub w ratach. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym mogą być wydatkowane w kolejnych latach. Nie będą one mogły jednak być waloryzowane.

ANNA SZEWCZYK

anna.szewczyk@infor.pl