Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pozwoli on wykorzystać ok. 250 mln zł, które pozostały na restrukturyzację tych placówek.

"Projekt nowelizacji przewiduje przekazanie kolejnej transzy pożyczek dla szpitali, które chcą wyjść ze spirali zadłużenia. Z kwoty przeznaczonej z budżetu państwa na program restrukturyzacji (na mocy ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z 2005 r.) pozostało niewykorzystane 246 mln zł. Pieniądze te będą rozdysponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego aż do ich wyczerpania" - głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

O pieniądze mogą ubiegać się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (w tym jednostki badawczo-rozwojowe), które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji, a wśród nich także te, które zakończyły już proces restrukturyzacji. Drugą grupą podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja, są szpitale, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.

Tusk: zależało nam, aby te pieniądze nie zostały zmarnowane poprzez zaniechanie

"Zależało nam na tym - to był wniosek minister zdrowia pani Ewy Kopacz - aby te pieniądze nie zostały zmarnowane poprzez zaniechanie. Chodzi o wspomożenie tych szpitali, które podjęły wysiłek restrukturyzacji, nie czekając na nowe prawo i które rokują nadzieję na to, że są w stanie stanąć na własnych nogach" - powiedział premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Jak głosi komunikat CIR, środki pochodzące z pożyczki szpital może przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań wynikających z tytułu tzw. ustawy 203, spłatę zobowiązań zakładu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Trzecim celem, na jaki szpital może zaciągnąć pożyczkę, jest spłata kredytu lub pożyczki udzielonej przez organ założycielski, zaciągniętej w celu uregulowania zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych oraz indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z tytułu tzw. ustawy 203.

Szpitale, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, mogą zaciągnąć pożyczkę na spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną. Uregulowanie należności stanowi jeden z warunków pozytywnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

W projekcie nowelizacji zapisany został wzór, według którego wylicza się maksymalną wysokość pożyczki. Rząd przewiduje możliwość umorzenia 70 proc. pożyczonej kwoty, jeżeli zakład w ciągu pięciu lat spłaci 30 proc. pożyczki wraz z odsetkami.