"Projekt nowelizacji przewiduje przekazanie kolejnej transzy pożyczek dla szpitali, które chcą wyjść ze spirali zadłużenia. Z kwoty przeznaczonej z budżetu państwa na program restrukturyzacji (na mocy ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z 2005 r.) pozostało niewykorzystane 246 mln zł. Pieniądze te będą rozdysponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego aż do ich wyczerpania" - głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.

O pieniądze mogą ubiegać się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (w tym jednostki badawczo-rozwojowe), które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji, a wśród nich także te, które zakończyły już proces restrukturyzacji. Drugą grupą podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja, są szpitale, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.

Tusk: zależało nam, aby te pieniądze nie zostały zmarnowane poprzez zaniechanie

"Zależało nam na tym - to był wniosek minister zdrowia pani Ewy Kopacz - aby te pieniądze nie zostały zmarnowane poprzez zaniechanie. Chodzi o wspomożenie tych szpitali, które podjęły wysiłek restrukturyzacji, nie czekając na nowe prawo i które rokują nadzieję na to, że są w stanie stanąć na własnych nogach" - powiedział premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Jak głosi komunikat CIR, środki pochodzące z pożyczki szpital może przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań wynikających z tytułu tzw. ustawy 203, spłatę zobowiązań zakładu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Trzecim celem, na jaki szpital może zaciągnąć pożyczkę, jest spłata kredytu lub pożyczki udzielonej przez organ założycielski, zaciągniętej w celu uregulowania zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych oraz indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z tytułu tzw. ustawy 203.

Szpitale, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, mogą zaciągnąć pożyczkę na spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną. Uregulowanie należności stanowi jeden z warunków pozytywnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

W projekcie nowelizacji zapisany został wzór, według którego wylicza się maksymalną wysokość pożyczki. Rząd przewiduje możliwość umorzenia 70 proc. pożyczonej kwoty, jeżeli zakład w ciągu pięciu lat spłaci 30 proc. pożyczki wraz z odsetkami.