Warunki, sposób i tryb gromadzenia danych w systemie oraz ich usuwania ma określić rozporządzenie wykonawcze. Jego projekt jest już gotowy.

Odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych osobowych zgromadzonych w systemie, w tym za pilnowanie, by osoby nieuprawnione nie miały dostępu do danych, będą administratorzy systemów: powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (290), wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (16), oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Każdy z nich, na odpowiednim poziomie dostępu do systemu, opracuje instrukcję. Określi w niej m.in.: uprawnienia dla użytkowników systemu w zakresie przetwarzania danych, metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem.

Ponadto opisze procedury rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy dla użytkowników systemu, sposoby tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów do ich przetwarzania.

Oprócz tego administratorzy przedstawią w instrukcji sposób, miejsce i czas przechowywania elektronicznych nośników informacji z danymi osobowymi i kopiami zapasowymi.

Elektroniczny System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oparty jest na identyfikacji PESEL. Jego utworzenie sfinansował program PHARE. Docelowo skorzysta z niego również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wprowadzenie przepisów o jego utworzeniu do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powoduje, że muszą z niego korzystać również te powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, które pracowały na innych systemach. Planuje się, że rozporządzenie zacznie obowiązywać w ciągu miesiąca.

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl