Ministerstwo Zdrowia przygotowało wykaz czynności medycznych oraz leków, które będą mogły zastosować samodzielnie pielęgniarki, bez zlecenia lekarskiego. Muszą one jednak posiadać odpowiednią specjalizację i wykazać się trzyletnim stażem pracy między innymi na oddziałach: pomocy doraźnej, w izbach przyjęć lub w pogotowiu ratunkowym.
Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i rodzaju świadczeń wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarkę, będzie ona mogła dokonać wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta, która umożliwi podjęcie czynności ratujących życie poszkodowanego.
Jednocześnie do projektu nowelizacji rozporządzenia dołączony jest wykaz leków, które uprawniona pielęgniarka może podać pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach, bez zlecenia lekarza. Znalazło się na nim 27 propozycji. Pielęgniarka będzie mogła m.in. dożylnie, domięśniowo, podskórnie lub doszpikowo podać morfinę.
20 sierpnia upływa termin nadsyłania uwag do projektu rozporzadzenia.
DOMINIKA SIKORA
Podstawa prawna
■ Rozprowadzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie.