Od 24 lipca osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz wszyscy urzędnicy służby cywilnej są członkami Państwowego Zasobu Kadrowego. Wynika to z ustawy z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 123, poz. 847). Oznacza to, że mogą być powoływane na wysokie stanowiska państwowe, m.in. prezesów i kierowników urzędów, dyrektorów. W praktyce jednak o tym, że jest wolne stanowisko, wiedzą tylko przełożeni, czyli szefowie urzędów i dyrektorzy generalni. To oni wyszukują odpowiednich kandydatów. Członkowie PZK nie wiedzą zatem, na jaki urząd trwa rekrutacja i nie mogą zgłaszać się sami. Mogą jednak postarać się o wpisanie do ewidencji członków PZK prowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, z której korzystają zatrudniający.

Jakie dane podać

Wniosek o wpisanie do ewidencji osób należących do Państwowego Zasobu Kadrowego można pobrać ze strony www.pzk.kprm.gov.pl, link: wzory dokumentów. Wniosek składa się z dwóch części A i B. Wypełnienie części A jest obligatoryjnie, a B - fakultatywne. Jednak tylko informacje zawarte w części B umożliwiają kontakt z odpowiednim kandydatem na wysokie stanowisko państwowe.

W części A należy podać m.in. podstawę przynależności do zasobu, np. osoba posiadająca stopień naukowy doktora na podstawie art. 6 ust 1 pkt 5 ustawy. Ci, którzy zdali egzamin do PZK, muszą też oświadczyć, czy znają jeden z języków roboczych Unii Europejskiej. Jednak doktoranci, którzy są członkami zasobu z mocy ustawy, nie muszą wykazać się jego znajomością.

Część B, dobrowolna, informuje o adresie kontaktowym, wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Obok zajmowanych stanowisk warto też wymienić zakres obowiązków i osiągnięcia zawodowe.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego kwestionariusza należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie warunków przynależności do Państwowego Zasobu Kadrowego. Dla osób posiadających stopień naukowy doktora może to być odpis dyplomu lub poświadczona notarialnie jego kopia. Nie trzeba natomiast załączać certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego. Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek powinni też przesłać urzędnicy mianowani, którzy dzięki ostatniej nowelizacji stali się członkami PZK

Ważne! Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jedynie udostępniania osobie upoważnionej do powołania, informacje zawarte w zgłoszeniach do ewidencji PZK. Nie wskazuje zatem kandydata na wysokie stanowisko państwowe.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl