Niektórzy dyrektorzy SP ZOZ otrzymują nagrody jubileuszowe, inni natomiast ich nie dostają. Dlatego problem ten powinien być jednoznacznie rozstrzygnięty przez prawodawcę.
Pytanie, czy dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do nagrody jubileuszowej, interesuje nie tylko zainteresowanych, ale także podmioty uprawnione do jej przyznawania. Kwestia ta bowiem ciągle budzi kontrowersje, a powodem są niezbyt jasne przepisy prawa.
Z ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.), czyli tzw. ustawy kominowej, wynika, że kierownikom SP ZOZ co do zasady przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne (art. 5 w związku z art. 2 pkt 10). Jest to niezależne od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej, zgodnie z którą kierownik SP ZOZ jest zatrudniony. Jedyny wyjątek od tej reguły dotyczy prawa do nagrody rocznej (art. 5 ust. 3). W przepisie tym nie ma natomiast mowy na temat nagrody jubileuszowej. Można więc postawić tezę, że skoro ustawa kominowa wyczerpująco traktuje o kwestii wynagrodzenia za pracę dyrektorów SP ZOZ, a jednocześnie nie przyznaje im prawa do nagrody jubileuszowej, to świadczenie im nie przysługuje. Sąd Najwyższy bowiem konsekwentnie przyjmuje, że nagroda (gratyfikacja, premia) jubileuszowa stanowi element wynagrodzenia za pracę.
Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w dziale II Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, rozdział 4a Szczególne uprawnienia pracowników zatrudnionych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, przewiduje dla pracowników tych zakładów (nie wyłączając kierowników) m.in. prawo do nagrody jubileuszowej. Na podstawie tych przepisów niejednokrotnie formułuje się prawo dyrektorów (kierowników) SP ZOZ do tego świadczenia. Znajduje to także potwierdzenie w oficjalnych stanowiskach i w praktyce.
Z tego jednak względu powstają rozbieżności interpretacyjne. Wprawdzie wspomniany przepis ustawy kominowej powinien być uznany za szczególny w stosunku do przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wyłączając w tym zakresie jej stosowanie w stosunku do kierowników, niemniej kwestia ta może być interpretowana w różny sposób. Dlatego niektórzy dyrektorzy SP ZOZ otrzymują nagrody jubileuszowe, inni zaś nie.
Wydaje się więc, że problem ten powinien być jednoznacznie rozstrzygnięty przez prawodawcę. W mojej ocenie dopóki to jednak nie nastąpi, trudno stawiać zarzuty naruszenia prawa podmiotom, które uznają prawo kierowników SP ZOZ do nagrody jubileuszowej. Nie można także odmówić racji tym, którzy odmawiają im tego prawa.
Kwestia nagrody jubileuszowej nie dotyczy natomiast kierowników publicznych ZOZ prowadzonych w formie zakładu budżetowego albo jednostki budżetowej oraz kierowników ZOZ niepublicznych.