Młode osoby, które nie mogą stawić się do trwającej od początku kwietnia kwalifikacji wojskowej, powinny powiadomić o tym wójta. Ten wyznaczy im inny dzień kwalifikacji.
Od kwietnia do końca czerwca przeprowadzana jest po raz pierwszy kwalifikacja wojskowa. W tym roku zastąpiła ona pobór. Taki termin określa rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej z 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2009 r. (Dz.U. nr 33, poz. 263). W tym okresie wójt, burmistrz lub prezydent miasta wskazuje konkretną datę i wzywa do stawienia się osoby podlegające kwalifikacji. Jeśli nie mogą one dopełnić tego obowiązku w wyznaczonym terminie, np. z powodu egzaminów maturalnych, powinny powiadomić o tym wójta. Ten wskaże im wtedy inny termin.
- Na osoby uchylające się kwalifikacji wójt może nałożyć karę grzywny albo zarządzić, na ich koszt, przymusowe doprowadzenie przez policję - wyjaśnia Irena Kasper z urzędu gminy Morzeszczyn (woj. pomorskie).