Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie odprowadza składek od minimalnej stawki, musi nadal samodzielnie obliczać należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za każdy miesiąc.
Od 2009 roku wysokość minimalnych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne (teraz weszły w życie nowe przepisy) płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie taka sama przez cały rok kalendarzowy. Taka zmiana ułatwi prowadzenie firmy, gdyż wysokość składek nie będzie zmieniać się co kwartał. Równocześnie będzie zachowana zasada, że przedsiębiorca w określonych sytuacjach nadal nie będzie musiał przesyłać do ZUS raportów miesięcznych. Nie oznacza to jednak, że będzie on całkowicie zwolniony z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych.
Jeżeli bowiem osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca składki wyłącznie za siebie, jest uprawniona do rozliczania wypłaconych w danym miesiącu zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, to świadczenia te również wykazuje w wymienionej deklaracji rozliczeniowej. Przesyła ona wówczas tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA, nie składa natomiast imiennych raportów miesięcznych. Dzieje się tak wówczas, kiedy nie nastąpi żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Od 1 stycznia 2009 r. nie muszą składać dokumentów rozliczeniowych w kolejnych miesiącach ci płatnicy, których składki opłacane są od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Także osoby prowadzące działalność gospodarczą i opłacające składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty, nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, są zwolnione ze składania dokumentów rozliczeniowych, pod warunkiem że z dokumentów rozliczeniowych wynika, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za nie była nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i nie nastąpi żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych zwolnione są również osoby prowadzące działalność lub z nimi współpracujące, które opłacają wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Są to osoby, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe z innej wykonywanej przez nie pracy.
RAPORTY DO ZUS
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od obowiązujących je zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc także wówczas, gdy zmiana ta będzie spowodowana wyłącznie podwyższeniem minimalnego lub prognozowanego wynagrodzenia.
OPINIA
BOGNA NOWAK-TUROWIECKA
ekspert ubezpieczeniowy z Konfederacji Pracodawców Polskich
Obecnie w Sejmie trwają prace nad kolejnym ułatwieniem dla osób prowadzących firmy. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że osoby prowadzące małe firmy będą zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych do ZUS za kolejny miesiąc także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. To z kolei pozwoli na równe traktowanie osób opłacających składki od minimalnej wysokości, i to zarówno od 60 proc. średniego wynagrodzenia, jak i 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Obecnie obowiązujące ułatwienie zakłada że, osoby prowadzące własne firmy oraz samozatrudnieni opłacający składki emerytalne i rentowe od minimalnej podstawy nie muszą co kwartał sprawdzać wysokości składek. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów składek.