Emerytura będzie wypłacana od chwili rozpoczęcia postępowania przez ZUS albo po zakończonym postępowaniu sądowym.
ZUS będzie wypłacał emeryturę z odsetkami od dnia rozpoczęcia postępowania o przyznanie świadczenia, jeśli w jego trakcie popełnił oczywiste błędy, które sam mógł naprawić. Warunkiem będzie jednak, że sąd w swoim orzeczeniu stwierdzi odpowiedzialność organu rentowego. Taki nowy przepis obowiązuje od dzisiaj. Jest on zawarty w ustawie z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 42, poz. 338).
Jeśli więc, na przykład, ubezpieczony złoży wniosek o przyznanie emerytury 6 kwietnia, a po wydaniu decyzji przez zakład odwoła się do sądu, domagając się wyższej emerytury, i sąd wyda dla niego korzystny wyrok 17 listopada, otrzyma emeryturę z odsetkami od kwietnia. Warunkiem jest to, że sąd w orzeczeniu stwierdzi, że ZUS w trakcie prowadzonego przez siebie postępowania dopuścił się błędów.
Sądy będą stosowały nowy przepis od 1 kwietnia także do spraw o świadczenia z ZUS, które zostały wszczęte przed tym dniem i nadal trwają.
Jeśli sąd nie stwierdzi winy ZUS, emerytura zostanie wypłacona albo po zakończeniu postępowania prowadzonego przez organ rentowy lub po otrzymaniu z sądu prawomocnego orzeczenia. Może to oznaczać, że niedoszły emeryt otrzyma pierwszą emeryturę bez odsetek nawet pół roku po złożeniu wniosku w ZUS o przyznanie świadczenia.
Nowa regulacja wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2007 r. (sygn. akt P 11/07). TK stwierdził, że termin wypłaty emerytury zależy od tego, kto ponosi odpowiedzialność za przyczyny postępowania sądowego ustalającego prawo do świadczenia. Czasem toczy się ono z winy ubezpieczonego, a czasem odpowiedzialność ponosi wyłącznie ZUS. Jeśli ponosi ją Zakład, będzie musiał wypłacić świadczenie, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie emerytury, a nie od dnia wpływu prawomocnego orzeczenia sądu.