W przypadku pozwów wnoszonych przez pracownika przeciwko pracodawcy zasadą jest to, iż pracownik zwolniony jest od kosztów sądowych.

Zwolnienie to nie obejmuje jednak wszystkich spraw i opłat od wszystkich pism procesowych. Ustawodawca zróżnicował rodzaje spraw wnoszonych przez pracowników ze względu na wartość przedmiotu sporu. Jeżeli przekracza ona 50 tys. zł, pracownik jest zobowiązany do uiszczania opłat stosunkowych od wszystkich podlegających opłacie pism w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Wnosząc zatem przykładowo pozew o zapłatę kwoty 60 tys. zł, uiścić należy opłatę w kwocie 3 tys. zł. Przy takiej samej wartości przedmiotu zaskarżenia identyczną opłatę należało będzie uiścić od apelacji. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 tys. zł, pracownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podstawowej w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wolne od opłat w tej kategorii spraw będą pozostałe pisma procesowe, a w szczególności pozew.

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia sądu rejonowego w Wąbrzeźnie

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 35 ust. 1, art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).