Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzyskania na to jego zgody.
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy będzie mogło nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy. Senatorowie z podkomisji Przyjazne Państwo przygotowali projekt nowelizacji kodeksu pracy w tej sprawie.
- To potrzebna regulacja, bo obecnie nie wiadomo, czy aby pracodawca skutecznie zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, musi uzyskać na to zgodę podwładnego - wskazuje Eugenia Gienieczko, dyrektor departamentu prawa pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Pracodawcy wprawdzie już od dawna stosują w praktyce takie zwolnienia, jednak odmienne poglądy prawników i sądów na ten temat powodują problemy interpretacyjne. Jak wskazała Eugienia Gienieczko, nawet Sąd Najwyższy w wyroku z 18 października 1998 r. (I PKN 361/98 OSNAPiUS z 1999 r. nr 23, poz. 750) uznał, że odsunięcie pracownika od świadczenia pracy decyzją pracodawcy jest sprzeczne z k.p. nawet wtedy, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie. Zgodnie z innym poglądem natomiast pracownik nie musi wyrażać zgodny na nieświadczenie pracy w okresie wypowiedzenia. To pracodawca powierza mu pracę i może więc zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.
- Jest to istotne choćby w sytuacji, gdy pracownik w okresie wypowiedzenia praktycznie nie wykonuje już powierzanych mu zadań, ale generuje koszty, np. rozmów telefonicznych - mówi Grażyna Spytek-Bandurska z PKPP Lewiatan.
Senackie propozycje wyjaśniają też wątpliwości, w jaki sposób obliczać wynagrodzenie pracownika zwolnionego ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zakładają, że pracodawca będzie musiał wypłacać mu wtedy pensję. Zdarzało się, co potwierdzają sprawy w sądach pracy, że pracodawcy wprawdzie zwalniali pracowników z wykonywania obowiązków służbowych, ale uznawali, że nie należy im się wynagrodzenie.
Projektowane przepisy nie narzucają też, jak proponowali eksperci resortu pracy, aby pracodawcy musieli z góry wypłacać pracownikom pensje za cały okres wypowiedzenia. Przedsiębiorcy sami będą decydować, czy robić to z góry czy realizować płatność co miesiąc.