Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego, mogą być niewliczane do zatrudnienia w tzw. szkodliwych warunkach.
ORZECZENIE
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 32 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) jest zgodny z konstytucją.
Zgodnie z nim pracownikom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które otrzymywali po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pracownik może skorzystać z wcześniejszej emerytury, jeśli legitymuje się wymaganym okresem zatrudnienia w tzw. szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (najczęściej 15 lat) i odpowiednim stażem (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).
Wątpliwości dotyczące art. 32 ust. 1a ustawy miał OPZZ. Zdaniem związku zaskarżony przepis jest sprzeczny z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej.
- Przepis ten dyskryminuje te osoby, które przebywały na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu wskutek choroby po 14 listopada 1991 r. - mówi Andrzej Strępski, przedstawiciel OPZZ.
Trybunał nie podzielił stanowiska skarżącego. Jego zdaniem nie została naruszona konstytucyjna zasada równości. Wyjaśnił, że po wejściu w życie art. 32, czyli po 1 lipca 2004 r., wszyscy ubezpieczeni zostali objęci jednakową regułą przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.
- Zmieniono jedynie moment nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, ale nie zmieniły się zasady odchodzenia na świadczenie - mówi Bohdan Zdziennicki.
Sygn. akt K 33/06