Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozszerza możliwości finansowania kosztów opieki nad dzieckiem bezrobotnego. Do tej pory starosta refundował tylko koszty opieki jednego dziecka. Po zmianach będzie refundował udokumentowane koszty opieki nad dziećmi do siedmiu lat do wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych.

- To, że starosta będzie mógł opłacać opiekę, jest dobrym rozwiązaniem. Więcej rodziców, którzy nie mają pracy, będzie mogło ją podjąć, ale pozostaje problem, czy faktycznie takie osoby chcą pracować i czy w rejonie, gdzie mieszkają, znajdą zatrudnienie. Nie można bowiem Polski oceniać przez pryzmat warszawskiego rynku zatrudnienia - mówi Krystyna Burzyńska-Kaniewska, właściciel firmy zajmującej się doradztwem personalnym i rynkiem pracy.

Zmiany przepisów umożliwią także wypłatę stypendiów (z Funduszu Pracy) w wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych osobom bez kwalifikacji zawodowych. Świadczenie to będzie wypłacane przez rok od dnia rozpoczęcia dalszej nauki.

- Możliwość otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych w czasie nauki spowoduje, że więcej niż dotychczas osób zdecyduje się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To spowoduje, że znajdą one szybciej pracę - mówi Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Nowelizacja rozszerza także grupę osób, które będą mogły korzystać ze specjalnej pomocy urzędów pracy. Zostały do niej zaliczone kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, wykształcenia zawodowego lub średniego. Z różnych form pomocy mogą także korzystać bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia oraz ci, którzy po odbyciu kar pozbawienia wolności nie podjęli pracy.

- Te grupy osób są szczególnie zagrożone długotrwałym bezrobociem. Może dzięki specjalnej opiece urzędów pracy, znajdą jednak pracę - dodaje Joanna Staręga-Piasek.

Mogą one liczyć m.in. na to, że urząd pracy w okresie do sześciu miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić im propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Równocześnie bezrobotny otrzyma zwrot kosztów dojazdu tam i z powrotem na badania lekarskie, jeśli zostanie na nie skierowany przez urząd pracy, a odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego. Powody do zadowolenia mają także osoby, które same aktywnie szukały pracy, nie czekając na ofertę zatrudnienia z urzędu pracy. Nowelizacja podwyższa bowiem dodatek aktywizacyjny z 30 do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

1,77 mln bezrobotnych jest zarejestrowanych w Polsce

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 176, poz 1243).