Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oczekuje od rządu przedstawienia nowych, akceptowanych społecznie i uwzględniających warunki pracy, propozycji w zakresie emerytur pomostowych.

Jednocześnie OPZZ "apeluje do wszystkich organizacji związkowych o przygotowanie się do obrony jednego z najważniejszych uprawnień pracowniczych, jakim są uprawnienia do wcześniejszych emerytur dla zatrudnionych w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze".

Związkowcy, "po zapoznaniu się z trybem prac nad treścią rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych, zdecydowanie protestują przeciwko próbie wprowadzania w życie antyspołecznych rozwiązań prawnych dotyczących pracowników".

Prezydium OPZZ w przyjętym we wtorek stanowisku domaga się od rządu m.in. przestrzegania ustaleń zespołu ekspertów medycyny pracy ds. zweryfikowania wykazu rodzajów prac w szczególnych warunkach i wykazu prac o szczególnym charakterze, przyjętych w drodze kompromisu przez wszystkie strony dialogu społecznego w 2006 r.

Związkowcy chcą także objęcia ustawą o emeryturach pomostowych wszystkich wykonujących pracę w szczególnych warunkach

"Kolejna weryfikacja przyjętych w 2006 roku definicji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze oraz wynikających z nich czynników ryzyka, a także wykazów prac, ma w praktyce jedynie na celu ograniczenie przez rząd ilości uprawnionych do emerytur pomostowych" - uważają związkowcy.

Według OPZZ "przyjęta przez stronę rządową procedura uznawania czynników ryzyka w drodze głosowania nie ma nic wspólnego z lansowaną przez nią tezą, że o uprawnieniach do świadczenia mają decydować jedynie przesłanki medyczne".

Związkowcy chcą także objęcia ustawą o emeryturach pomostowych wszystkich pracowników, bez względu na datę urodzenia, którzy zarówno przed wejściem w życie reformy systemu emerytalnego, jak i obecnie, wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

OPZZ postuluje, aby podstawą do zakwalifikowania określonych stanowisk pracy jako uprawniających do ubiegania się o emeryturę pomostową była ich ocena dokonana w zakładach pracy przez zespoły powołane w trybie określonym w przyszłej ustawie, zgodnie z sugestią zawartą w sprawozdaniu z 2006 roku ww. zespołu ekspertów.

Ministerstwo pracy szacuje, że według projektu prawem do emerytur pomostowych objętych zostanie 150 tys. obecnie pracujących osób

19 czerwca do konsultacji społecznych trafił przygotowany przez resort pracy projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Równolegle w Komisji Trójstronnej toczą się prace nad rozwiązaniami dotyczącymi "pomostówek", zaś wypracowane tam porozumienia mają być uwzględnione w ustawie.

Ministerstwo pracy szacuje, że według projektu prawem do emerytur pomostowych objętych zostanie 150 tys. obecnie pracujących osób urodzonych w latach 1948-69. Emerytury te będą wypłacane osobom pracującym w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym charakterze. Na emeryturę pomostową będzie można przejść na pięć lat (w kilku przypadkach na 10 lat) przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli w wieku 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni). Warunkiem będzie też odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn) oraz co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze.

Nie wszystkie zawody, które w myśl obowiązujących przepisów do końca tego roku miały prawo do wcześniejszych emerytur, będą mogły otrzymać emerytury pomostowe. Przywileje emerytalne mogą stracić m.in. artyści, dziennikarze, część kolejarzy, a także nauczyciele.