Aby uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, niepełnosprawni będą musieli złożyć wniosek do starosty. Tak wynika z rozporządzenia z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wejdzie ono w życie w 7 listopada 2007 roku.

Rozpatrując wniosek, starosta będzie brał pod uwagę, m.in. przewidywane efekty ekonomiczne firmy, popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność oraz wysokość środków własnych wnioskodawcy. O swojej decyzji poinformuje niepełnosprawnego najpóźniej 30 dni od wpłynięcia wniosku. Jeśli będzie ona pozytywna, starosta wezwie wnioskodawcę do negocjacji warunków umowy o dofinansowanie, które muszą zakończyć się w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wezwania. Starosta zobowiąże się w niej do wypłaty środków w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji, ale nie wyższej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (39,7 tys. zł - dane za II półrocze tego roku). Natomiast niepełnosprawny będzie musiał m.in. przeznaczyć te pieniądze na cel określony w umowie, prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat oraz udokumentować realizację umowy na wezwanie starosty. W czasie obowiązywania umowy starosta przynajmniej raz skontroluje niepełnosprawnego przedsiębiorcę.

Kwotę dofinansowania starosta przekaże na rachunek bankowy niepełnosprawnego po przedstawieniu m.in. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej (jeśli wymaga tego prowadzenie danej działalności). Osoba korzystająca z dofinansowania będzie zobowiązana do przechowywania przez dziesięć lat dokumentacji z nim związanej.

- Dotychczas mogliśmy otrzymać pożyczkę na założenie firmy. Trzeba było ją zwrócić, a dofinansowanie jest bezzwrotne. Dlatego dla wielu osób niepełnosprawnych jest realną zachętą do założenia własnej firmy - mówi Piotr Miszno, niepełnosprawny mieszkaniec Warszawy, który chce rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Z kolei pracodawcy będą mogli liczyć na refundację kosztów poniesionych w związku z wyposażeniem stanowisk pracy osób niepełnosprawnych. Warunkiem udzielenia pomocy będzie zatrudnienie takiej osoby (dotychczas bezrobotnej) przez co najmniej trzy lata. Tak wynika z rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Wejdzie w życie 7 listopada 2007 roku. Aby uzyskać taką refundację, pracodawcy będą musieli zawierać umowę ze starostą. Zobowiążą się w niej m.in. do poniesienia kosztów wyposażenia miejsc pracy niepełnosprawnych oraz do ich zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy.

- Obecnie można korzystać z dofinansowania na przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wyposażenie stanowiska ma jednak inne znaczenie, bo pracodawcy za te środki będą mogli np. zakupić komputer dla niepełnosprawnego pracownika - mówi Urszula Michałowska z firmy Centrum Mody w Nadarzynie.

Dofinansowanie na założenie firmy oraz refundację kosztów wyposażenia stanowisk niepełnosprawnych sfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl