Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu zależy przede wszystkim od jego ogólnego stażu pracy. Wlicza się do niego nie tylko okresy zatrudnienia, ale także m.in. okres nauki czy służby wojskowej. Nie uwzględnia natomiast niektórych przerw w świadczeniu pracy.

Czy trzeba uwzględnić równoległe zatrudnienie

Zamierzam zatrudnić pracownika na pół etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, poczynając od 15 sierpnia 2008 r. Pracownik ten pozostaje w zatrudnieniu u innego pracodawcy od 15 lat. Czy to oznacza, że przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego powinienem przyjąć, że pracownik ten ma co najmniej 10-letni staż pracy?
Tak
Wprawdzie obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, jednak od zasady tej jest jeden wyjątek stosowany właśnie w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub w większej liczbie stosunków pracy. W takim przypadku do okresu zatrudnienia warunkującego wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiej lub kolejnej umowy o pracę. Zatem w przedstawionym przypadku przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego należy przyjąć, że pracownik ma ponad 10-letni okres zatrudnienia, co daje mu prawo do 13 dni urlopu wypoczynkowego (pół etatu). Konkretny wymiar urlopu wyniesie jednak 5/12 z 13 dni, tj. 6 dni, bowiem pracownik podejmie pracę w trakcie roku kalendarzowego, zatem wymiar tego urlopu należy ustalić proporcjonalnie od okresu zatrudnienia przypadającego do końca 2008 r., traktując niepełny miesiąc pracy (sierpień) tak, jakby pracownik pozostawał w zatrudnieniu przez cały sierpień.
Podstawa prawna
• Art. 1541 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
• Par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Czy urlop bezpłatny obniża staż urlopowy

Pracownik, którego zatrudniłem od 1 kwietnia 2008 r., pozostawał w zatrudnieniu u poprzedniego pracodawcy przez 10 lat, przy czym korzystał w tym czasie z trzyletniego urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 k.p. Uznałem, że pracownik ten nie ma zatem 10-letniego okresu zatrudnienia i w konsekwencji ma prawo jedynie do 20 dni urlopu. Pracownik ma wyłącznie podstawowe wykształcenie. Czy prawidłowo ustaliłem wymiar urlopu dla tego pracownika?
Tak
Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 k.p. stanowi swoistą przerwę w zatrudnieniu. Okresu takiego urlopu nie wlicza się bowiem do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem w omawianym przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, bowiem pracownik ma tylko siedmioletni okres zatrudnienia.
Podstawa prawna
• Art. 174 i art. 1551 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy urlop wychowawczy wlicza się do okresu pracy

Od kilku lat zatrudniam pracownicę, która przez sześć miesięcy korzystała z urlopu wychowawczego. Czy okres, przez który pracownica wykorzystywała urlop wychowawczy, dolicza się do okresu zatrudnienia wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego?
Tak
Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W praktyce oznacza to zatem, że pracownica, która do dnia rozpoczęcia urlopu wychowawczego miała okres zatrudnienia wynoszący np. dziewięć lat i siedem miesięcy, po podjęciu pracy po sześciomiesięcznym okresie urlopu wychowawczego dysponuje okresem zatrudnienia wynoszącym 10 lat i 1 miesiąc. Wliczenie okresu urlopu wychowawczego do okresu zatrudnienia spowoduje zatem, że pracownica będzie dysponować stażem pracy uprawniającym ją do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.
Jeżeli powrót do pracy nastąpił w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego (np. w roku 2008, zaś początek urlopu przypadał w roku 2007), to pracodawca powinien ustalić za rok 2008 urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia przypadającego do końca roku (np. 11/12 z 26 dni, jeżeli powrót do pracy nastąpił z dniem 1 lutego 2008 r.).
Jeżeli natomiast powrót pracownicy do pracy nastąpił w tym samym roku kalendarzowym, w którym rozpoczęła ona korzystanie z urlopu wychowawczego (np. 1 września 2007 r., zaś urlop wychowawczy rozpoczął się 1 marca 2007 r.) to wymiar urlopu wypoczynkowego zależeć będzie od tego, czy przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego pracownica wykorzystała należny jej do tego dnia urlop (tj. 20 dni), czy też nie.
W pierwszym przypadku, po podjęciu pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownica ma wprawdzie prawo do urlopu uzupełniającego (sześć dni), jednak proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu - o 6/12 - z tytułu korzystania z sześciomiesięcznego urlopu wychowawczego spowoduje, że po podjęciu pracy nie będzie już mogła korzystać z urlopu wypoczynkowego. Po proporcjonalnym obniżeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego (o 13 dni) wymiar urlopu za rok 2008 wyniesie bowiem tylko 13 dni, zaś pracownica przed urlopem wychowawczym wykorzystała już 20 dni urlopu. W drugim przypadku po powrocie z urlopu wychowawczego pracownica będzie mogła skorzystać z 13 dni urlopu wypoczynkowego, tj. wymiaru urlopu pozostałego po proporcjonalnym jego obniżeniu o 6/12.
Podstawa prawna
• Art. 1552 i art. 1865 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy praca na niepełnym etacie wpływa na staż

Zatrudniłem pracownika (od 14 kwietnia 2008 r.) na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik ten u poprzednich pracodawców zawsze był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 i 2/3 etatu). Czy ma to znaczenie przy ustalaniu łącznego okresu zatrudnienia wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego?
Nie
Przy ustalaniu okresu zatrudnienia wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego nie ma znaczenia, w jakim wymiarze czasu pracy pracownik wykonywał pracę u poprzednich pracodawców. Wszystkie okresy zatrudnienia traktowane są jednakowo, to znaczy podlegają sumowaniu niezależnie od czasu ich trwania, sposobu ustania zatrudnienia, czy też wymiaru czasu pracy (zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy). Wymiar czasu pracy, w jakim pracownik świadczy pracę, ma natomiast znaczenie przy ustalaniu konkretnego wymiaru jego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się bowiem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
Podstawa prawna
• Art. 1541 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy wszystkie przerwy w pracy wlicza się do stażu

Ponownie zatrudniłem pracownika, który został przywrócony do pracy mocą wyroku sądu pracy. Pracownikowi temu przysługuje wynagrodzenie za jeden miesiąc (był uprawniony do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia). Pracownik przed przywróceniem do pracy pozostawał bez pracy przez okres sześciu miesięcy. Czy jestem obowiązany uwzględnić sześciomiesięczną przerwę w pracy w okresie zatrudnienia warunkującym wymiar urlopu wypoczynkowego tego pracownika?
Nie
Pracownikowi, który podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy w wyniku przywrócenia do pracy, należy doliczyć do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Jeżeli zatem pracownikowi przywracanemu do pracy przysługiwało wynagrodzenie za jeden miesiąc, to jego okres zatrudnienia po ponownym nawiązaniu stosunku pracy w wyniku przywrócenia do pracy powinien być uzupełniony o jeden miesiąc. W korzystniejszej sytuacji znajdują się np. pracownicy w wieku przedemerytalnym, a także pracownice w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. W przypadku przywrócenia takich pracowników do pracy mocą wyroku sądowego przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (np. za okres jednego roku). Pracodawca ponownie nawiązujący umowę o pracę z takimi pracownikami będzie zatem obowiązany doliczyć do ich okresu zatrudnienia cały okres pozostawania bez pracy, bowiem za cały ten okres przysługuje im wynagrodzenie.
Podstawa prawna
• Art. 47 i art. 51 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy okres służby wojskowej liczy się do stażu

Podpisałem umowę na okres próbny z pracownikiem, który po raz pierwszy podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę. Przed dwoma tygodniami zakończył on odbywanie czynnej służby wojskowej. Czy ma to znaczenie dla wymiaru urlopu wypoczynkowego?
Tak
Czas odbywania czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, a więc także do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego. Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego nie ma przy tym znaczenia, jak długa była przerwa między zakończeniem odbywania służby wojskowej a podjęciem pierwszej w życiu pracy w ramach stosunku pracy.
Podstawa prawna
• Art. 120 ustawy z 21 listopada 1067 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.).

Czy okres oddelegowania uwzględnić w stażu

Jestem pracodawcą, który wyraził zgodę na korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego (przez sześć miesięcy) w celu podjęcia pracy u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Czy okres takiego urlopu bezpłatnego jest wliczany do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?
Tak
Przepisy kodeksu pracy przewidują możliwość udzielenia pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. W takim przypadku pracownik powracający do pracy u macierzystego pracodawcy po wykorzystaniu urlopu bezpłatnego powinien mieć okres tego urlopu uwzględniony w stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to zatem, że fakt korzystania z tak udzielonego urlopu bezpłatnego nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla uprawnień pracowniczych, w tym także dla wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Podstawa prawna
• Art. 1741 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).