Zgodnie z art. 231 par. 4 kodeksu pracy pracownicy mają prawo do rozwiązania umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem. Z prawa tego mogą skorzystać w ciągu dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy. Czy pracownik, który złożył wcześniej wypowiedzenie umowy o pracę, może po przejściu zakładu skorzystać z uprawnienia rozwiązania umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem?
Pracownik, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę u poprzedniego pracodawcy, jest co do zasady tym oświadczeniem związany. Podobnie jak nowy pracodawca, który nie może uchylić się od skutków złożonego przez przejętego pracownika oświadczenia. Prawo pracownika do rozwiązania umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem jest jednak, w mojej ocenie, prawem bezwzględnie obowiązującym. Dotyczy ono wszystkich pracowników. Pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia, nadal pozostaje w stosunku pracy i powinien być traktowany tak jak pozostali pracownicy. Nie widzę więc powodu, aby pozbawiać go prawa do korzystania z uprawnień przyznanych każdemu przejmowanemu pracownikowi.
Pojawia się jednak pytanie, czy pracownik może dwukrotnie wypowiedzieć jeden stosunek pracy, opierając się na różnych podstawach prawnych, raz na art. 30 k.p. a raz na art. 231 k.p.?
W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2002 r., I PK 49/02, sąd dopuścił możliwość powtórnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, zanim rozwiąże się poprzedni stosunek pracy. Pracodawca może to uczynić w przypadku wadliwego pierwotnego rozwiązania umowy o pracę lub np. gdy pojawiły się inne przyczyny wypowiedzenia. Odmienny pogląd SN wyraził w uzasadnieniu do uchwały z 23 października 1986 r. (III PZP 62/86).
Moim zdaniem, pracownik może skorzystać z uprawnienia rozwiązania stosunku pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem pomimo pozostawania w okresie wypowiedzenia. Wniosek taki wywodzę per analogiam z orzeczenia SN z 18 grudnia 2002 r., o którym mowa powyżej. Należy uznać, iż oświadczenie późniejsze (o rozwiązaniu umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem) pozbawi skutków prawnych wypowiedzenie wcześniejsze, które stanie się bezprzedmiotowe. W podobny sposób orzecznictwo dopuszcza rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę w trybie natychmiastowym (art. 52 k.p.) pomimo wcześniejszego złożenia wypowiedzenia pracownikowi z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Zaznaczam, że niektóre inspektoraty pracy mają odmienny pogląd w tym zakresie i uważają, że pracownik mógłby skorzystać z uprawnienia rozwiązania umowy w trybie art. 231 k.p. jedynie wówczas, gdy pracodawca zgodzi się na cofnięcie poprzedniego wypowiedzenia.