Tak
Jeśli wnioskodawca nie może stawić się na badanie w wyznaczonym terminie z ważnej przyczyny, ZUS wyznacza mu jeszcze raz pierwszy termin. Jeśli natomiast niestawienie się na badanie nastąpiło bez uzasadnionych przyczyn, ZUS wyznacza drugi termin, wysyłając odpowiednie skierowanie za zwrotnym poświadczeniem odbioru wraz z informacją o skutkach niestawiennictwa. W przypadku, gdy osoba zainteresowana i tym razem nie stawi się na badanie z ważnych przyczyn, wyznaczany jest ponowny termin. Jeśli natomiast niestawiennictwo nie było uzasadnione jakimiś ważnymi względami, ZUS odstępuje od dalszego postępowania w sprawie.
PODSTAWA PRAWNA
Par. 3 rozporządzenia ministra polityki społecznej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. nr 273, poz. 2711).