Do 11 lipca uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza mogą się ubiegać o stypendia unijne. Na pomoc unijną może liczyć zdolna młodzież z niezamożnych rodzin - czytamy w komunikacie przesłanym PAP w piątek przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W tym roku stypendia otrzyma ok. 700 uczniów, dla których zarezerwowano kwotę ok. 2,5 mln zł. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Pomoc skierowana jest do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł (w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne).

Stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy

Stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy, czyli od 1 września br. do 31 sierpnia 2009 r. Jego łączna kwota wyniesie 3 tys. zł, czyli 250 zł miesięcznie. Jeżeli jednak dochód rodziny ucznia, w przeliczeniu na osobę, wynosi do 504 zł lub 583 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne), wysokość stypendium ulegnie podwojeniu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje w tym roku przyznać ok. 700 stypendiów. Jednak w sytuacji, gdy złożona zostanie duża liczba wniosków uczniów z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny wynosi do 504 zł (co oznacza, że dwukrotnie zwiększy się wysokość stypendium), pula ta może ulec zmniejszeniu.

Jednorazowe wynagrodzenie otrzyma także opiekun lub nauczyciel stypendysty. Wyniesie ono 500 zł brutto. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń ma być pod dydaktyczną opieką nauczyciela- opiekuna, zatrudnionego w szkole ucznia. Nauczyciel pomoże uczniowi dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne ucznia.

Do minimum mają zostać ograniczone formalności związane z rozliczaniem stypendium. Uczniowie nie będą musieli przedstawiać faktur lub innych dokumentów księgowych. Przewiduje się natomiast składanie sprawozdań z wykorzystania stypendium i realizacji celów edukacyjnych.

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza, którzy spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków: w roku szkolnym 2007/08 byli laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty; byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów ogólnopolskich organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej zdawanego w latach 2005/06 - 2007/08 otrzymali co najmniej 38 punktów; z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanej w latach 2004/05 - 2007/08, otrzymali co najmniej 46 punktów lub uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2007/2008 na poziomie nie niższym niż 5,0.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w trzech egzemplarzach wniosku, podpisanego przez ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia w szkole, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2008/2009.

Do wniosku należy dołączyć: indywidualny plan rozwoju edukacyjnego

Do wniosku należy dołączyć: indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia; świadectwo ukończenia klasy lub (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w nowej szkole) odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum; wynik egzaminu zewnętrznego (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej); oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2007 roku wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę; dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach czy turniejach; zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez pełnoletniego ucznia, rodziców lub ucznia opiekuna prawnego.

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana uczniowi oraz szkole, do której będzie uczęszczać w nowym roku szkolnym do 30 września br.

Na stronie www.mazovia.pl planowane jest utworzenie portalu tematycznego, pod nazwą "Mazowsze - stypendia dla uczniów". Uczniowie znajdą tam szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc oraz niezbędne formularze, w tym wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Program stypendialny na Mazowszu realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.