Beneficjentem dodatku (Family Income Supplement - FIS) może być rodzic, z którym mieszka przynajmniej jedno dziecko lub rodzic utrzymujący dziecko. Innym podstawowym wymogiem jest odpowiednio niski próg cotygodniowych dochodów, zróżnicowany na podstawie wielkości rodziny. Okoliczności takie, jak stan cywilny rodzica czy wychowywanie dziecka w niepełnej rodzinie, nie mają znaczenia.

Dla kogo

Osoba ubiegająca się o dodatek FIS musi być pracownikiem zatrudnionym co najmniej od trzech miesięcy. Liczba godzin pracy w jednym tygodniu powinna być nie mniejsza niż 19 godzin (38 godzin w ciągu dwóch tygodni). Osoba samotnie wychowująca dziecko może być uprawniona do dodatku FIS nawet wtedy, gdy jest już beneficjentem dodatku dla rodziny niepełnej, zasiłku dla samotnej matki (Deserted Wife's Benefit), renty dla wdowy lub wdowca (Widow's or Widower's Pension). Świadczenie może także otrzymywać osoba otrzymująca dodatek dla osób bezrobotnych ponownie podejmujących pracę (Back to Work Allowance).

Dodatek FIS nie będzie wypłacany, jeżeli beneficjent mieszka poza Irlandią. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy beneficjent mieszka w Irlandii Północnej, a pracuje w Republice Irlandii. Dodatek nie jest też wypłacany osobom przebywającym w więzieniu.

Liczą się dochody

Wysokość dodatku określana jest na podstawie dochodów rodziny obliczanych przez zsumowanie kilku składników. Są to: opodatkowane zarobki wnioskodawcy i małżonka/partnera, dochody z tytułu samozatrudnienia, wszelkie dodatkowe dochody uzyskiwane z tytułu zatrudnienia (wynagrodzenie za nadgodziny, premie, dodatki lub prowizje), wynajmu domu lub dzierżawy ziemi. Przy obliczaniu dochodu rodziny bierze się także pod uwagę świadczenia alimentacyjne otrzymywane na opiekę na dzieckiem i dochód emerytalny z zakładowych funduszy emerytalnych.

Do dochodu rodziny nie są za to wliczane inne świadczenia, takie jak dodatek dla opiekuna, zasiłek na dziecko, dodatek na przybrane dziecko, dodatek uzupełniający, dodatek dla najemcy, dodatek na opiekę domową itp. Na możliwość otrzymywania FIS nie wpływają też zyski z organizacji charytatywnej. Świadczenie wypłacane jest przez rok, a wzrost dochodów rodziny w tym czasie nie ma wpływu na okres otrzymywania świadczenia.

Wysokość dodatku

Przy obliczaniu stawki świadczenia kluczowe jest ustalenie średniego tygodniowego dochodu rodziny. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie otrzymuje wynagrodzenie za pracę co tydzień lub raz na dwa tygodnie, wówczas oblicza wysokość dodatku na podstawie dochodów z ostatnich czterech tygodni. W przypadku pensji wypłacanej co miesiąc bierze się pod uwagę ostatnie dwa miesiące. Jeśli małżonek osoby ubiegającej się o dodatek wykazuje dochody z tytułu samozatrudnienia, wówczas pod uwagę oblicza dochód w z tego źródła z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jednakże przytoczone powyżej okresy mogą ulec wydłużeniu, jeżeli urzędnik uzna, że jest to potrzebne dla właściwej oceny poziomu dochodów.

Dodatek FIS stanowi 60 proc. różnicy między średnim tygodniowym dochodem rodziny po opodatkowaniu a limitem dochodu uzależnionym od wysokości rodziny. Opodatkowanie obejmuje: wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, PRSI pracownika, składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Gwarantowana wysokość FIS to 20 euro tygodniowo.

Jak się ubiegać

Wniosek o dodatek FIS można pobrać ze strony internetowej welfare.ie (www.welfare.ie/forms/fis1.pdf) lub w lokalnym Urzędzie Opieki Społecznej. Należy pamiętać o dodaniu do wniosku formularza P60, dwóch ostatnich odcinków wypłat oraz kopii formularza podatkowego o wysokości przysługujących ulg podatkowych (Certificate of Tax Credit) za bieżący rok podatkowy.

PRZYDATNE ADRESY

www.welfare.ie

www.citizensinformation.ie