Zajęcia w tzw. alternatywnych przedszkolach będą mogły być prowadzone pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii inspektora sanitarnego i komendanta powiatowego Straży Pożarnej.
Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2008 r. nr 104, poz. 667). Zawiera ono precyzyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i warunków higienicznych w tzw. alternatywnych przedszkolach.
Wysokość pomieszczeń powinna wynosić co najmniej 2,5 metra. Zajęcia mogą być prowadzone w lokalu, który ma dwa wyjścia na zewnątrz. Jego powierzchnia musi mieć co najmniej 16 metrów kwadratowych, jeśli w zajęciach bierze udział od trzech do pięciu osób.
Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2 metry kwadratowe, jeśli pobyt dziecka nie przekracza pięciu godzin dziennie.