Terminy do dokonania czynności procesowych (np. do złożenia przez stronę wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem lub do wniesienia apelacji) oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Stanowią one (art. 110 - 116 k.c.), iż termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się natomiast z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Czynność procesowa może być dokonana skutecznie w ostatnim dniu terminu.

Wystąpienie niedziel lub świąt w środku terminu nie ma żadnego wpływu na jego obliczanie. Wszystkie te dni podlegają wliczeniu. Jeżeli natomiast koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Takim dniem nie jest jednak sobota (uchwała SN z 25 kwietnia 2003 r., III CZP 8/03, OSNC 2004/1/1).

Najczęściej czynności procesowe dokonywane są w formie pism procesowych. Termin uważa się za zachowany, gdy pismo zostało przed upływem terminu wniesione do właściwego sądu, co oznacza zarówno złożenie go w biurze podawczym sądu, jak i w jakimkolwiek jego wydziale, nawet niewłaściwym do podjęcia dalszych czynności sądowych (postanowienie SN z 24 czerwca 2002 r., I PZ 55/02, OSNP 2004/7/125). Równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu jest oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Oddanie pisma procesowego w zagranicznym urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu dopiero w dacie jego wpłynięcia do polskiej placówki pocztowej operatora publicznego (postanowienie SN z 22 listopada 1999 r., I CKN 672/99, niepubl.). W przypadku wniesienia środka odwoławczego w piśmie, które nadano faksem, uważa się, iż środek ten został wniesiony w dacie prezentaty, czyli adnotacji o wpływie pisma uczynionej przez upoważnionego pracownika sądu (postanowienie SN z 29 stycznia 2003 r., I CZ 142/02, Wokanda 2003/9/10).

Andrzej Marek

sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy