Straż Graniczna, która zyska kompetencje kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców, zapowiada co najmniej tysiąc kontroli rocznie.
Obok Państwowej Inspekcji Pracy także Straż Graniczna będzie kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców. Nadanie jej takiej kompetencji przewiduje projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Znajduje się on w konsultacjach społecznych.
Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy cudzoziemiec posiada dokumenty legalizujące jego pobyt i zatrudnienie w Polsce.
- 600 funkcjonariuszy będzie mogło przeprowadzić co najmniej tysiąc kontroli rocznie - mówi Andrzej Pilaszkiewicz, dyrektor zarządu ds. cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.
Tłumaczy, że w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia cudzoziemiec zostanie zobowiązany do opuszczenia Polski, a firmie grozi grzywna wynosząca co najmniej 3 tys. zł. Funkcjonariusze w trakcie kontroli mogą m.in. przesłuchiwać świadków i osoby podejrzane o naruszenie przepisów, nagrywać czynności kontrolne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Straż Graniczna może przeprowadzać kontrolę na podstawie upoważnienia komendanta oddziału SG lub za okazaniem legitymacji w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.
W opinii Adama Ambrozika z Konfederacji Pracodawców Polskich wprowadzenie kolejnej instytucji kontrolnej ogranicza gwarancję swobody działalności gospodarczej.
- Projekt ustawy nie nakłada na przykład obowiązku zamieszczenia w upoważnieniu do kontroli treści określonej w art. 79 ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej - wskazuje Adam Ambrozik.
Na jego podstawie upoważnienie powinno zawierać co najmniej wskazanie podstawy prawnej, imię i nazwisko funkcjonariusza i numer jego legitymacji służbowej.