Obok Państwowej Inspekcji Pracy także Straż Graniczna będzie kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców. Nadanie jej takiej kompetencji przewiduje projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Znajduje się on w konsultacjach społecznych.

Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy cudzoziemiec posiada dokumenty legalizujące jego pobyt i zatrudnienie w Polsce.

- 600 funkcjonariuszy będzie mogło przeprowadzić co najmniej tysiąc kontroli rocznie - mówi Andrzej Pilaszkiewicz, dyrektor zarządu ds. cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Tłumaczy, że w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia cudzoziemiec zostanie zobowiązany do opuszczenia Polski, a firmie grozi grzywna wynosząca co najmniej 3 tys. zł. Funkcjonariusze w trakcie kontroli mogą m.in. przesłuchiwać świadków i osoby podejrzane o naruszenie przepisów, nagrywać czynności kontrolne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Straż Graniczna może przeprowadzać kontrolę na podstawie upoważnienia komendanta oddziału SG lub za okazaniem legitymacji w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

W opinii Adama Ambrozika z Konfederacji Pracodawców Polskich wprowadzenie kolejnej instytucji kontrolnej ogranicza gwarancję swobody działalności gospodarczej.

- Projekt ustawy nie nakłada na przykład obowiązku zamieszczenia w upoważnieniu do kontroli treści określonej w art. 79 ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej - wskazuje Adam Ambrozik.

Na jego podstawie upoważnienie powinno zawierać co najmniej wskazanie podstawy prawnej, imię i nazwisko funkcjonariusza i numer jego legitymacji służbowej.